LAUDATIO SANCTI PLATONIS ARCHIMANDRITAE

Author: Theodorus Studita (758-826 d.C.)

Editor: Cristina Cocola

Homilia in laudem S. Platonis archimandritæ , Par.gr.1197 fol.1r-fol.23v

The manuscript is written in Medieval Greek (XII sec.), with some quotations from the Bible or from Orthodox Fathers.

Laudatio S. Platoni hegumeni, Vat.gr.1160 fol.75v-fol.108r

The manuscript is written in Medieval Greek (X sec.), with some quotations from the Bible or from Orthodox Fathers.

ΜΗΝì ἈΠΡΙΛΛìΩVat.gr.1160.: Θ Τοῦ ὁσίουPar.gr.1197.: ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ὀμολογητοῦ Θεοδώρου ἠγουμένου τῶν ΣτουδίουPar.gr.1197.: Στουδιτῶν ἐπιτάφιοςPar.gr.1197.: ἐγκώμιον εἰς Πλάτωνα τὸν ἑαυτοῦ πνευματικὸν πατέρα.Par.gr.1197.: τὸν πατέρα καὶ ὀμολογήτον ΠλάτωναῬήτορσι μὲν καὶ σοφισταῖς ἡ πᾶσα σπουδὴ. Οὐ τοῦ ἀληθοῦς ἐπιτυχεῖν. καθ'ϊοῦσιν Par.gr.1197.: καθιοῦσιν ἑαυτοὺς ἐπì τὸ γράφειν, ἀλλ' ὥστε λαμπρῦναι τὴν φράσιν καὶ συντεμεῖν τὸ ἔπος. Κἀντεῦθεν ἐπᾶραι Par.gr.1197.: ἐπάραι τὸ διήγημα πρὸς γαργαλισμὸν τῶν ἀκουόντων. Θέλγουσι γὰρ ταῖς εὐεπίαις. Καὶ παραλογίζονται ταῖς πειθανότησινPar.gr.1197.: πιθανότησι. ὀλίγα τοῦ ἀψευ δοῦς φροντίζοντες˙ἅτε δοξήθηρες ὄντες. Καὶ ἀνθρωπαρεσκίαις δουλούμενοι˙ οἶς δὲ ἀληθείας ἕρως τὸ ὂν εἰπεῖν. καὶ τὸ ἀληθὲς πρεσβεῦσαι˙ κἀν μὴ τὸ γλαφυρὸν καὶ εὐφραδὲς ἔχοιενPar.gr.1197.: ἔχοι ὁ λόγος˙ ἐπειδὴ γὰρ κάλλους ἀληθείας ἑφίενται παραπετάσμασιν ἐοικόσι ταῖς φράσεσι, χαίρειν φαίουσιν.Par.gr.1197.: φήσουσιν ὅπέρ ἐστιν σοφίας Par.gr.1197.: ἀληθείας τῆς ὅντως εὕρεμα. οὕτω δήπουθεν κἀγὼ ὁ βραχὺς καὶ νῶι καὶ λόγωι καὶ πνεύματι, τὸν ἐμὸν Πατέρα ἐπαινέσομαι˙ οὐχ ἐκείνωι χαρριζόμενος τὴν εὐφημίαν˙ τίς γὰρ καὶ χάρις τῶι μηδενὶ τερπομένωι τῶν τῆδε. ἤδη τὴν ὑπερκόσμιον λαχόντι λῆξιν˙ ἧς πᾶς Vat.gr.1160.: ἐπιτυχὼν διαγελᾶ τὰ παρόντα˙ ὡς μηδενὸς ἐν αὐτοῖς ὄντος στασίμου τὲ καὶ μακαρίου˙ ἀλλ' ἴσα σκιαῖς παρατρέχοντος˙ καὶ ἄνθεσιν ἠρινοῖς ἀπομαραινομένου˙ ἄλλως τε˙ εἰ ἔτι ὑπὲρ γῆν ὥν˙ ἀνάξιον ἑαυτὸν ἡγεῖτο καὶ τοῖς ἁπλῶς μονασταῖς ἐγκατατάττεσθαι˙ ὅπερ ἦν ἄκρας ταπεινοφροσύνης δεῖγμα˙ καὶ τῆς ἁγίας ἐκείνης ψυχῆςPar.gr.1197.: ψυχῆς ἐκείνης προτέρημα˙ πῶς ἂν μετελθὼν τῶν ἐνθένδε καὶ ἐν τοῖς ἀκηράτοις γενόμενος˙ ἔνθα κενῆς δόξης οὐδὲ μὶα ἔφεσις. Ταύτης ἐκζητήσειενPar.gr.1197.: ἐκζητήσειε παρ'ἡμῶν διὰ τῶν ἐπαίνων ἐπιτεύξεσθαι˙Vat.gr.1160.: ἐπιτεύξασθαι˙ἀλλ' ὅτι χρέος ἐμοὶ εἴπέρ τινι ἄλλωι δικαιότατον˙ ὀφείλοντι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ὁπως οῦν καὶ ὑπ'ἐκείνουPar.gr.1197.: ὑπὲρ τῶν ἐκείνου πόνων τὲ καὶ ἐπιμελειῶν προσόντος μοι λόγου˙ οἷὰ τινα ἀμοιβὴν τῶι Πατρὶ τὸν λόγον ἀναθήσειν˙ καὶ τοιγε συνιὼν˙ ὅτιπερ ὁ πατρικὸς ἔπαινος εἰς ὑιοῦ δόξαν ἀναφέρεται κατὰ τὸν εἰπόντα σοφὸν˙ἡ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ˙ οὐ μὴν διὰ τοῦτο ὡς ἄν τις οἰηθείη ἐπαινέσων˙Par.gr.1197.: ἐπαινέσω. εἰδὼς πάλιν ὡς ἕκαστος εἰ οἴκοθεν καὶ παρ'ἑαυτοῦ τὸ εὐκλεὲςPar.gr.1197.: κλέος ἔχοι. εὐκλεέστερος ἂν ἔιη καὶ πατρόθεν δόξαν ἐρανιζόμενος˙ εἰ δὲ μὴ οὐδὲν ὀνίνησιν τὸ πατρικὸν γέρας τὸν ἀκλεᾶ τὲ καὶ ἀγέραστον οἷος ἐγὼ φαίνομαι.Vat.gr.1160.: φαίνοιμι ἀλλ' ὅτι οὐχ ὅσιον ὑπὸ τὸν τῆς σιγῆς μόδιον θεῖναι˙ καθάπέρ τινα λύχνον ἀείφωτον τὸν ἐνάρετον ἐκείνου Par.gr.1197.: ἐκείνου ἐνάρετον βίον˙ ἀλλ' ἐπὶ τὴν λογικὴν λυχνίαν μαρμαρύσοντα˙ θαρρῶ λέγειν οὐ τῶι δεῖνι καὶ δεῖνι˙ ἀλλὰ σχεδὸν εἰπεῖνPar.gr.1197.: πᾶσι τοῖς ἐν τῆι τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαι. ἐπεὶ οὖν λυσιτελὴς ἡμῖνPar.gr.1197.: ὑμῖν καὶ ὑπὸχρεωςVat.gr.1160.: ὑπόχρεος κατὰ πάντα ἐδείχθη ὁ λόγος˙ ἔχωνPar.gr.1197.: μετὰ τοῦ ἀληθοῦς φέρων καὶ τὸ χρήσιμον ἡλίκον. Φέρε ἐκεῖθεν ἀπαρξόμεθα τῶν ἐγκωμίων. ὅθεν καὶ πρεπωδέστατον. Πατέρες μὲν τῶι μακαρίωι Πλάτωνι Σέργιος καὶ Εὐφημία˙ ὧν τὸ εὐγενὲς ἐπίσημον˙ καὶ ὁ τρόπος οὐκ ἀγενέστερος˙Par.gr.1197.: ἀγεννέστερος˙ ἥθεσι χρηστοτέροις ἀναστρεφόμενοι.Par.gr.1197.: ἀνατρεφόμενοι˙ καὶ οἰκουριῶν ἐπιμελείαις τὰ ἐνόντα ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς αὔξοντες˙ καὶ ζηλωτοὶ διὰ ταῦτα συγγενεύσινPar.gr.1197.: συγγενέσιν ὑπάρ χοντες˙ οἷς μετὰ τῶν ἄλλων μέγιστον ἐγκώμιον καὶ τὸ τῆς εὐτεκνίας δώρημα. Φέρουσι γὰρ ὥσπέρ τινα εὐθυγενῆ βλαστὸν σὺν δυσὶ θυγατρᾶσι. Τὸν νῦν ἐπαινούμενον˙ οὐδ'αὐταῖς ἀκλεέσιν ὀφθείσαις˙ ὧν πολλὰ καἱ καλὰ τὰ διηγήματα˙ τῆς μὲν ἐν τῶι κοινωνικῶι βίωι διαπρεψάσης˙ τῆς δὲ ἐξ ἧς καὶ ἡμεῖς˙ κἀν τῶι μοναδικῶι τάγματι διαλαμψάσης˙ ἐπειδὴ δὲ ἐνέσκηψε κατ' ἐκεῖνο καιροῦ ὀργὴ ὀυράνιος˙ ἄγει με γὰρ ταύτην δηλῶ σαι ἡ ὑπόθεσις˙ φθορὰν ὅτι μάλιστα ἐπάγουσανPar.gr.1197.: ἐπάγουσα πάνδημον˙ οὐκ ὀλίγαις μὲν ἄλλαις χώραις τε καὶ πόλεσι μετενδημοῦσα˙ ὥσπέρ τις Αἰγϋπτιακὴ μάστιγξPar.gr.1197.: μάστιξ ἐκ τῆσδε εἰς τήνδε˙ μάλιστα δὲ τῆι βασιλεζούσηι Βϋζαντίδι˙ ταύτη τοι καὶ καταλύουσι τὸν βίον, οἱ ἀείμνηστοι˙ οὐκ ἄκαιρον δὲ τάχαPar.gr.1197.: ὠφελείας χἀριν καὶ τὸν τοῦ θανάτου τρόπον ἐπισημᾶναι˙ γένοιτο γὰρ ἂν τὸ διήγημα ἐκδειματοῦν Vat.gr.1160.: ἐκδηματοῦν τὰς ψυχὰς τῶν συνετῶς ἐπαϊόντων.ἑωρᾶτο ἐξάπινα ἐν τοῖς ἐκάστου ἐσθήμασιν˙ ἐν βαφίδι ἐλαιώδει. Τὸ σημεῖον τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ κατεστιγμένον˙ οἷα παρὰ χειρὸς ὡραιογραφούσης˙ μάλλον δὲ ἐπεὶ Θεοῦ δακτύλωι καὶ ὑπέρτερον˙ ἐθροεῖτο ὁ ληφθείς˙ ὑπεισῃειVat.gr.1160.: ὑπ'εἰσΐ εὐθὺς ὁ θάνατος˙ αὐθημερὸν τοῦ αὐτοῦ καὶ νεκρὸν ἐκκομίζοντος˙ καὶ νεκροῦ ἐκκομιζομένου˙ δύο ἐπι το αυτὸ ἐπισκίμποδος˙ δὶς δύο έπὶ ζώου ἀχθοφόρου˙ φόρτοι ἀλλεπάλληλοι δυστυχῶν σωμάτων˙ θρῆνοι πανταχοῦ περιηχούμενοιPar.gr.1197.: ἠχούμενοι˙ καὶ ἐλεεινολογίαι˙ ἠτόνουν οἱ ἐκκομισταί˙ ἐσπάνιζον οἱ ἐνταφιασταί˙ ἐκλείοντο οἶκοι˙ ἐκενοῦντο ῥεγεῶνες˙ ἐπληροῦντο πολυάνδρια˙ διὰ μέσου δυοῖν μηνοῖν. τῆς πολυανθρώπου τὲ καὶ μϋριοίκιδος πόλεως. ἐρήμου καὶ ἀοικήτουVat.gr.1160.: ἀοικίτου σχεδὸν εἰπεῖνPar.gr.1197.: ἐποφθείσες˙ ταῦτα. ἐν ἡμέραις Κωνσταντίνου τοῦ δυσσεβοῦςVat.gr.1160.: δυσεβοῦς βασιλέως˙ ὑφ'οὗ ἡ εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ καθ'ὑβρίσθη. Εἴδωλον πλάνης ὀνομασθεῖσα παρὰ τοῦ λαοπλάνου ἐξαγίστου˙ μᾶλλον δὲ αὐτὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἠτιμόθη˙ ἔιπερ ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ. ἐπὶ το πρωτότυπον ἀναβαίνει˙ καθὼς ὁ θεηγόρος ὧδὲ που φησι Βασίλειος Ταῦτα ἡ κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων δικαιοτἀτη ὡς ἂν τις εἲποι παιδευτικὴ ῥάβδος τοῦ Θεοῦ. τὴν ἄμετρον ἡμῶν κακίαν ἐπιστρεπικῶς σωφρονίζουσα˙ καὶ ὁδοποιοῦσα τρίβον σωτηρίας τῆι ὀργῆι αὐτοῦ τοῖς εὐαισθήτως δεχομένοις τὴν νουθέτησιν˙ ἐμοὶ δὲ ἐπὶ τὸν Πατέρα μεθ'ἀρμοστέος ὀ λόγος. καταλιμπάνεται τοιγαροῦν ἔρημος γονέων σὺν ταῖς ὁ μαίμοσι. κομιδῆ παῖς τυγχάνων˙ ὃς προσληφθεὶς ὑφ'ἑνὶ τῶν συγγενῶν˙ καὶ εἰς ἡλικίαν ἡβῶσαν ἀναχθεὶς. ἀνθεῖ μὲν εὐθὺς ὥσπέρ τι ἕρνος εὐθύβλαστον ἡ ἀκμὴ τῆς νεότητος τὴν καλλίστην σύνεσιν˙ ἥπερ δυσκατόρθωτος τοῖς ὀρφανίαι ἠγμένοις. οὐκ ἔχουσι τὸν ἶσα γονέων ἐπιστατοῦντα˙ καρποφορεῖ δὲ ταῖς παρ'ἑαυτοῦ σπουδαῖς τὲ καὶ φιλοζηλίαις. τὴν παίδευσιν τῆς νοταρικῆς μεθόδου. ὡς οὔπω τίς τῶν καὶ πατρικαῖς ἐπιμελέιαις προμηθευομένων˙ ζυγοστατῶνVat.gr.1160.: συζυγοστατῶν τὲ αὖτῶι προσειληφότι θείωι τὰ βασιλικὰ χρήματα˙ καὶ τοσοῦτον φανεὶς ἐνταῦθα περιδέξιος. ὡς ὄνομα μόνον ἔχειν ἐκεῖνον τῆς ἀρχῆς. τοῦ δὲ τὸ ἔργον γνωρίζεσθαι˙ καὶ διὰ ταῦτα ἐπίσημον μὲν εἶναι ἐν τοῖς βασιλικοῖς ταμιεύμασιν ˙ ἀσπαστὸν δὲ τοῖς ἄρχουσι˙ γνώριμόν τε αὐτῶι τῶι Καισαρι˙οὕτω δὲ διαφαινόμενος καὶ αὐτεξουσιότητι πορευόμενος˙ οὐ ταῖς ἀκαθέκτοις ὁρμαῖς τῆς νεότητος προύδωκενPar.gr.1197.: προύδωκε τὸν νοῦν˙ ὡς ἄν τις τῶν ἀφέτων τὲ καὶ ῥηξιφρόνων˙Vat.gr.1160.: ριξηφρόνων ἀλλ'οἷά τις ἄριστος πωλοδάμνης αὐτὸς ἑαυτῶι γινόμενος. ἀπείχετο μὲν ἀσυνέτων˙ συνήπετοPar.gr.1197.: συνείπετο δὲ πεπαιδευμένοις˙ τῶι τιμαλφεστέρωι συνταττόμενος. ἀλλ'οὐχὶ τῶι ἀτιμοτέρωι συνερχόμενος˙ καὶ τῶι καθ'ἡλικίαν προέχοντι παραζευγνύμενος. ἀλλ'οὐχὶ τῶι νεοπαγεστέρωι συνδιαιτώμενος˙ καὶ πρὸς τὸ ἄναντες κἀκ τῶν ἔξωθεν τιμῶν τὸ τῆς ψυχῆς εὐγενὲς λεληθότως πως ὁδοποιούμενος˙ οὒ τι που συμπόταις καὶ συσσίτοις ἑαυτὸν ἐπιδιδοὺς κατὰ κοινὴν φιλοτησίαν ὡς εί τις τῶν νεανιευομένων ἐν εὐωχίαις˙ οὐδ'οὐ μὴν κύβοις καὶ μὲθαις καταναλίσκων τὴν οὐσίανPar.gr.1197.: τὸν βίον˙ οἷα τὰ τῶν μαστροπῶν˙ σχολαῖς δὲ ἐπιπόνοις ἐφεστὼςVat.gr.1160.: ἐφ' ἑστὼς τῆι ζυγοστασίαι κἀντεῦθεν πλοῦτον ἑαυτῶι συναθροίζων˙ καὶ τοσοῦτον αὔξωνVat.gr.1160.: αἴξων. ὡς ἄλλην συστήσασθαι περιουσίαν παρὰ τὴν γονικὴν κληρονομίαν ἱκανωτάτην οὖσαν˙ τοῦτο δὲ οὐκ ἂν προσεγεγόνει, εἰ μὴ αὐταρκείαι συνετηρεῖτο ἐν πᾶσι˙ δι'ἧς καὶ σωφροσύνηι ἐκαλλωπίζετο ὁ φιλόκαλος. καὶ φρονήσει ἠγλαΐζετο ὁ μειλίχιος˙ πόρρω βάλλων τὰς νεωτερικὰς ἐπιθυμίας˙ αἷς οἱ ἀλόντεςVat.gr.1160.: ἀλῶντες οὐ μόνον τὰ οὐκ ὄντα προσλαμβάνονται. ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνόντα κενοῦν εἰώθασιν.Par.gr.1197.: εἰώθασι.τί τὸ ἐντεῦθεν˙ τοσοῦτος γέγονε πολλοστὸς τῆι συνέσει˙ καὶ πυκτικός ταῖς ἀφορμαῖς τοῦ βίου. ὁ φιλεῖται παρὰ τῶν ἐν κόσμωι˙ καὶ σπουδάζεταιPar.gr.1197.: σπουδαίξεσθαι παρὰ τῶν ἐκδιδούντωνPar.gr.1197.: ἐκδιδόντων ἀνδρὶ θυγατέρα. ὡς ἕλκειν αὐτὸν ἄλλον ἄλλοθεν. καὶ τῶν ἄγαν εὐπατριδῶν τὲ καὶ εὐπόρων, εἰς κοινωνίαν βίου˙ ἀλλ'οὐ γὰρ ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ θεῖος πόθος˙ ὃν ἀνῆψεν ἑαυτῶι διὰ κρείττονος ἐπλογισμοῦ. ἐμπαγῆναι τοῖς βίου τέλμασι˙ καὶ γὰρ ἦν ἀναγνώσεσι προσέχων. ἀντὶ παιγνίων˙ ἔν τε ἐκκλησίαις προσεδρεύωνPar.gr.1197.: προσεδράμων. ἀντὶ θεάτρων˙ καὶ ἐν σεμνίοιςVat.gr.1160.: σεμνείοις ἀναστρεφόμενος, ἀντὶ ἀσέμνων καταγωγίων˙ καὶ γε τὸ ἀξιεπαινετώτερον. ἐξαγορεύσειςVat.gr.1160.: ἐξαγωρεύσεις ποιοῦμενος τῶν κρυφίων τοῦ νοῦ κινημάτων τὲ καὶ δραμάτων τινὶ τῶν καθηγουμένων˙ ὃ τῆς μὲν ἐκείνου φιλοθεΐας ὑπῆρχε σύμβολον˙ τοῦδε τὴν ἐξαγόρευσιν δεχομένου κατέπληττε τὴν διάνοιαν˙ τελειωτικῶς γινόμενον˙ ὅθεν ἐπάρας τὸ τῆς διανοίας ὅμμα ἐπὶ τὰς τῶν ἀϊδίων θεωρίας˙ καὶ τῶι ἐκεῖθεν πτερωθεὶς ἔρωτι. σβέννυσι τὸν κάτω πόθον˙ καὶ ποιεῖ τὸ τοῦ θείου Ἀντωνίου ὁ θαυμάσιος˙ πάντα γὰρ διαπιπράσας σὺν αὐτῆι τῆι πατρικῆι ἑστίαι˙ καὶ πτωχοῖς διανείμας˙ τούς τε οἰκέτας ἐλευθερώσας˙ καὶ ταῖς δυσὶν ἀδελφαῖς βραχέά τινα καταλείψας.Vat.gr.1160.: καταλίψας ἔξεισιν Ἀβραμιαίαι προθέσει˙ οὐκ εἰς τὰς ἐγγΰθεν κώμας ἀσκήσων˙ ἀλλ'ὧδὲ που μακρὰν ἀποδραμὼν ἐν τοῖς τοῦ Ὀλύμπου μέρεσι˙ κατὰ τὸν ὑποδειχθέντα αὐτῶι παρὰ τινι τῶν ἐν ἄστει ἀρχίμανδριτῶν τόπον καὶ ἄνδρα˙ τοῦ μὲν συμβόλους ἐπικεκλη μένου˙ τοῦ δὲ Θεοκτί στουἐπονομαζομένου˙ οὗ ὁ τρόπος, ἀγαθὸς˙ τό τε γένος περίβλεπτον˙ καὶ τὸ τέλος ὅσιον˙ ἀλλ'οἷα καὶ ἡ ἀναχώρησις˙ μνήμης ὅτι μάλιστα ἐμοὶ ἀξία˙ ἀκούουσί τε κατανύξεως ἕχουσα φάρμακον˙ ἀπὸ γὰρ τῆς πατρίδος ἀπάρας μεθ'ἑνὸς θυμηρεστά του οἰκέτου˙ καὶ κατὰ τοὺς λεγομένους βασι λεῖς ἐφθακὼς˙ ὑπό τε λόχμην τινὰ εἰς δὺς˙ κείρει μὲν τὴν κόμην τὼ χεῖρε τοῦ ἑπομένου˙ μετενδιδύσκεται δὲ τὴν φαιὰν ἐσθῆτα ὥςPar.gr.1197.: ὥσπέρ τινα πορφυρίδα˙ καὶ τὸ ὅραμα ἡλίκον˙ τοῦ μὲν χωριζομένου˙ καὶ οἵκαδε ἐπανιέναι μετὰ τῶν ἀπαμφιασμάτων παρεγγϋωμένου˙ κἀν τούτωι θρήνοις ὡς τὸ εἰκὸς βαλλομένου διὰ τὴν δεσποτικὴν στέρησιν˙ τοῦ δὲ μονωτἀτου μετὰ Θεοῦ ἐγκαταλειφθέντος˙Vat.gr.1160.: ἐγκαταλιφθέντος. ὑπὲρ οὗ καὶ δι'ὃν τὸ δρᾶμα.Par.gr.1197.: δράμα˙ τοιοῦτος ὁ θεῖος ἔρως˙ πάντων ἐξιστῶν τὸν ἐραστὴν. καὶ περὶ αὐτὸν μόνον συνάγων τὴν ἔφεσιν πυρπολουμένην. ἐπειὴ δὲ φοιτήσας πρὸς τὸν παιδοτρίβην ἠρωτήθη ὅστις εἴη˙ καὶ ὅθεν ὥρμηται˙ καὶ ὅτου χάριν ἡ ἐπιδημία˙ εὐαγεῖς πρὸς ἑκάστην τῶν ἐρωτήσεων τὰς ἀποκρίσεις ἐδίδου˙ τοῦ δὲ μεμαθεκότος˙ τὴν τε πατρίδα˙ τὸ γένος˙ καὶ τὴν ἀνατροφὴν˙ οὔπω ἰσχύεις φησὶν ἐν τῆιδε τῆι θέσει τοῦ τόπου, Par.gr.1197.: τῶδε τῶι τόπωι˙ σκληραγωγίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐχούσηιPar.gr.1197.: ἔχοντι˙ τὸν κόπον τοῦ μοναχοῦ ὑπομεμενηκέναι˙ πρὸς ὃν ὁ τοῦ Χριστοῦ πύκτης˙ πάντά σοι ὦ Πάτερ ἀποδίδωμι˙ καὶ νοῦν˙ καὶ θέλημα˙ καὶ σῶμα˙ χρῶ τῶι σῶι οἰκέτηι ὡς ἄν βούλοιο˙ εἴκοντί σοι κατὰ πάντα. ὦ θαυμασίας προθέσεως ἀπόδειξις˙ καὶ θαυμασιωτέρας ἀποταγῆςPar.gr.1197.: ὑποταγῆς ὑπόθεσις˙ τῆς μὲν ὅτι ἐν αὐτῶι τῶι ἄνθει τῆς ἡλικίας˙ κατὰ ῥοῦνVat.gr.1160.: καταρροῦν αὐτῶι χωρούν των τῶν πραγμάτων˙ τῶν ἐλπίδων χρηστοτέρων ὑποβαλλομένων˙ πλούτου προκειμένου˙ δόξης ὑπαστραπτούσης˙ σαρκὸς σφριγώσης˙ καὶ ταῦτα σὺν αὐτοκρατείαPar.gr.1197.: αὐτοκρατία˙ νικῶσαν ἔσχεν ἁπάντων τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν˙ τῆς δὲ ὅτι καὶπερ οὕτωPar.gr.1197.: οὕτως ἄριστα βουλευσάμενος˙ οὐ κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν νῦν ἐπιπλάστως. οἰκειότερον δὲ εἰπεῖν ἀναποτάκτως˙ ἀποτασσομένων. τὴν ἀποταγὴν ἔθετο˙ αλλ'ὡς ὑπέδειξεν ὁ ἀληθὴς λόγος˙ οἱ μὲν γὰρ οὐκ οἶδ'ὅπως ἐπιλαθόμενοι τοῦ Κυρίου λέγοντος˙ ὃς οὐκ ἀποτἀσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν. οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής˙ καὶ ἀλλαχοῦ προστάσσοντος˙ πώλησόν σου πάνταPar.gr.1197.: τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς˙ καὶ ἔξεις θεσαυρὸν ἐν οὐρανοῖς˙ καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι˙ ἐγείρουσιν ἑαυτοῖς ναοὺς τὲ καὶ μοναστήρια˙ εἶτα ἀσπασάμενοι τὸ ἐπάγγελμα. τῶν οἰκείων ἄρχουσίτε καὶ κυριεύουσι˙ δούλους καὶ ὕλας διαφόρους ἐπισυρόμενοι˙ χθὲς ἀμΰητοι τοῦ ἐπαγγέλματος˙ καὶ σήμερον ὡς παλαιοὶ καθηγούμενοι˙ χθὲς μὴ εἰδότες χειραγωγεῖσθαι μετὰ συνέσεως. καὶ σήμερον χειραγωγεῖν ἄλλους ἀπαιδεύτως προαιρούμενοι˙ ὧν οὐχ ἡ ἀρετὴ˙ ἡ χρῆσις δὲ τῶν ὑπαρχὸν των τὴν ἡγεμονεῖανPar.gr.1197.: ἡγουμενείαν κατεπίστευσεν˙ οἳ πολλοῖς ἔτεσιν ὀφείλοντες ἐκμαθεῖν καλῶς τὸ [G]Par.gr.1197.: α φιστ σεπτεβριου θ τουτο το βηβηληο εν ετου Μανοηλ χεσαρη καλο ρηματαα φιστ σεπτεβριου θ τουτο το βηβηληο εν ετου Μανοηλ χεσαρη καλο ρηματα ἄρχεσθαι˙ εἶθ'οὕτως ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἀνιέναι. πρὸ τῆς πείρας τοῦ προτέρου. ἐπικινδύνως τοῦ δευτέρου ἐπιλαμβάνονται. τοιούτους ἀπεργαζόμενοι τοὺς ὑπὸ χεῖρα οἷοι καὶ εἰσίν˙ ὁ δὲ ἐπειδὴ ἀληθινὴν τὴν ἀπο ταγὴν ἐποιήσατο. ἀνόθευτὸν καὶ τὴν ὑποταγὴν δείκνυσιν.Par.gr.1197.: δείκνυσι˙ καὶ γὰρ προηγεῖται τοῦ δευτέρου τὸ πρότερον˙ὡς ἀστραπὴ βροντῆς˙ καὶ ἐωσφόρος ἡλίου ἀνίσχοντος˙ ὁ γὰρ ἄριστα ἀποταξάμενος ἄριστα Vat.gr.1160.: δηλαδὴ καὶ ὑποταγήσεται˙ ὁ δὲ καθ'ἑκάτερον σκολιάσας. καὶ ἐν θατέρωι δῆλον ότι χωλανεῖται˙πολλὰ μὲν οὖν τὰ κατ'ἀρετὴν ἐπιτηδεύματα˙ ἐγκρατείας κατὰτηξις˙ ἀγρυπνίας νῆψις˙ δακρύων κένωσις˙ εὐχῆς πτέρωσις˙ χαμευνίαςVat.gr.1160.: χαμενευνείας σύνθλιψις˙ ἐσθῆτος εὐτέλεια˙ χειρῶν ἐργασία. γονυκλισιῶνVat.gr.1160.: γονυκλησιῶν πυκνότης˙ μελέτη θανάτου˙ ψαλμωδίας εὐτονία˙ στάσεως καρτερία˙ οὐδὲν δὲ τοιοῦτον τῶι ὑποτακτικῶι. οἷον τὸ κατ'ἐξ ἀγόρευσιν ἀγώνισμα˙ καὶ τὸ καθ'ὑπακοὴν κατόρθωμα˙ δι'ὧν ψυχὴ φωτίζεται. καὶ νεκροῦται θέλημα˙ καὶ ὁλοτελὴς εἰσοίκησις τοῦ πνευματικῶς γεγεννημένουPar.gr.1197.: γεγενημένου πρὸς τὸν γεγεννηκόταPar.gr.1197.: γεγεννηκότα ἐγγίνεται˙ ὁ γὰρ μὴ ταῦτα τῶν ἄλλων προτιμήσας σαθρὸς πρὸς ὑποταγὴν καθίσταται˙ καὶ δι'ὧν δοκεῖ σωτηρίας ἀντὲχεσθαι,Vat.gr.1160.: ἔσυναίρων χεσθαι ἀπάτης ὑφίσταται ὄλεθρον˙ τὸ γὰρ εὐκρατὲς καὶ ἄγρϋπνον˙ καὶ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν προειρημένων κατορθωμάτων˙ αὐτὸ μὲν καθ'ἑαυτὸ ἐπαινετὸν δοίη τίς εἶναι˙ οὐδ'ἂν δὲ εἴη λυσιτελὲς. μᾶλλον μὲν οὖν καὶ πτώσεως αἴτιον τῶι ἰδιορύθμως πράττοντι˙ εἰ μὴ γνώμονιVat.gr.1160.: γνώμωνι καὶ κανόνι τοῦ καθηγουμένου περαίνοιτο˙ ὥς τε ὁ τὴν ἐξαγόρευσιν μεθ'ὑπακοῆς ἐξασκῶν. τὰ δευτέριαPar.gr.11972.: δευτερεῖα τοῖς ἄλλοις δίδωσινPar.gr.1197.: δίδωσι˙ ἐν τοῖς δυσὶ τὰ πάντα περικλείων˙ταῦτα ὁ μακάριος ὡς οὐκ οἶδ'εἴ τις τῶν ἄλλων ἀφοσιωσάμενος˙ καλὴν τὴν βάσιν πήγνυσι˙ καὶ ἐπὶ ταύτηι ἀσφαλῆιPar.gr.1197.: ταύτην ἀσφαλῆ τὴν οἰκοδομὴν πεποίηται˙ πάντα λογισμὸν ἀνατιθέμενος. καὶ πάντα καθ'ὐπακοὴν διαπραττόμενος˙ καὶ διὰ ταῦτα γραφικῶς εἰπεῖν ἀγαπώμενος ἐν προσώπωι Πατρὸς αὐτοῦ˙ γίνεται οὖν ἀδάμας τῆι καρτερίαι. περιδέξιος τῆι διακονίαι. διὰ λάμπων μὲν ἐν πολλοῖς συνάθλοις. ὧν οὐ πόρρωι ἀφίστατο κατὰ τὴν κοινονιακὴν ζωήν. ἱδία δὲ μεθ'ἑνὸς ὁμοτρόπου ὑποτασσόμενος καθ'ἡσυχίαν τῶι ἀειμνήστωιPar.gr.1197.: μακαρίωι Θεοκτίστωι˙ καὶ πῆ μὲν οἴκοι σχολάζων˙ πῆ δὲ τῆι κοινότητι συνερχόμενος. ἔν τε ψαλμωδίαις. διατροφαῖς τὲ καὶ ἐργασίαις˙ καὶ οἷον εἰπεῖν κοινὸς τὲ καὶ ἐπίκοινος γινόμενος. καὶ μέτριος κατὰ πάντα˙ οὐ γὰρ ἐπειδὴ εὐγενὴς τὸ κατὰ σάρκα. ἀπετραχύνετο τοῖς ἀγροικοτέροις συνδιατώμενος. οὐδὲ ἐπειδὴ ἐξυπηρετεῖτο παρ'οἰκετῶν πρότερον. τὰς ἀτιμοτέραςVat.gr.1160.: ἀτιμωτέρας ἐγχειρίζεσθαι διακονίας ἐξενοπάθει˙ τοιγαροῦν καὶ κόπρον ἐπὶ ὤμων ἐπεφέρετο˙ καὶ χῶρον ὰρδεύειν προσετάττετο˙ καὶ ἔδεσμα ποιεῖν ἐπετάττετο˙ καὶ ἀλευρα φύρειν ἠνείχετο˙ καὶ ταῦτα. μετὰ τοῦ γράφειν τόνωι πολλῶι καὶ ἐπιμελείαι κρατίστηι˙βούλει μαθεῖν καὶ ἕτερα ὑπακοῆς ἀριστεύματα; ἐγγύθεν ὁ πράκτωρ τῶν κατορθωμάτων ὠνειδίζετο παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐπὶ παρουσίαι ξένων˙ καὶ ὡς εὐφημίαν δεχόμενος . ἀκλόνητος διέμενεν ὁ εὐκλεέστατος˙ ὑπανεγίνωσκεν ἀξιολόγως ἐν ὠσὶν ἀδελφότητος˙ καὶ ὡς παρὰ λόγον ἀναγνοὺς ἐπιπληττόμενος ὑπέπτησσεν ὁ ἐμφρονέστατος˙ δουλογενὴς ἀκούων κατὰ ἀστειασμὸν. τὴν κεφαλὴν κατένευενPar.gr.1197.: κατένευεσυνέρων Par.gr.1197.: συναίρων τῶι Πατρὶ. ὁ εὐγενὴς ὄντως σὺν τῆι ψυχῆι καὶ τῶι σώματι˙ πολύτλας ὢν ἐν τῶι ἐργοχείρωι˙ καὶ πολλὰ ποριζόμενος. ὡς μηδὲν εἰσφέρων ἄτυφος ὅτι μάλιστα διήρχετο.Vat.gr.1160.: διείρχετο ὁ φιλομαθὴς τὲ καὶ φιλόθεος˙ ἀποπεμπόμενος μετὰ γονυπέτησιν παρὰ τοῦ Πατρὸς. ὡς ἐπὶ το αὐτὸ ἐμπεπτωκὼς τῶι σφάλματι. οὐκ ἀπηυθαδίαζενPar.gr.1197.: ἀπηυθαδείαζεν˙ ἀλλ' ἐπέμενεν ἐξαιτῶν τὴν συγχώρησιν, ὁ θαυμασιώτατος˙ ἠτόνει τὸ δὴ λεγόμενον ὁ κατὰ πεῖραν σκώπτων καὶ διασύρων. ἢ ἐκορέννυτο τοῖς ὀνείδεσιν. ὁ διὰ τῆς ἐθελουσίου ἀτιμίας δόξαν ἑαυτῶι περιποιούμενος ἀΐδιον˙ εἴπώ τι καὶ τῶν οὐκ οἰκείων δοκούντων τῶι ἐπαγγέλματι˙ τὸν δὲ λόγον ἔχωνPar.gr.1197.: ἔχον κατευθὺ πραττόμενον˙ ὅτι ἔρωτι ταπεινώσεως βαλλόμενος. παρεκάλει˙ ἠντιβόλει˙ κοσσίζεσθαι˙ ῥαπίζεσθαι˙ καὶ μέντοι ἔπειθεν.Par.gr.1197.: ἔπειθε˙ καὶ πείθων ἐτετύφετο˙ καὶ τυπτόμενος παρά τινος κατ'ἐπιταγὴν τοῦ Πατρὸς ὠς δῶρον εἰληφὼς ἐγεγήθει˙ καὶ ἦν τὸ γινόμενον. ὑπερφυές˙ τοῦ μὲν ἐκβιαζομένου διὰ τὸ δοκοῦν ἀνοίκειον˙ τοῦ δὲ χαίροντος διὰ τὸ κερδόμισθον˙ καὶ ἡ ὠφέλεια ὅση ὁρῶσί τε καὶ ἀκούουσιν ὅστις εἴη ὁ ταῦτα ἑκουσίως ὑφιστάμενος. καὶ Χριστὸν ἐντεῦθεν μιμούμενος˙τὸν οὖν τοιοῦτον τε καὶ τηλικοῦτον ἦν ἄρα μὴ ἀγαπᾶσθαι καὶ στέργεσθαι; καὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον˙ ὅλον ἑαυτὸν ἐμπαρέχοντα τὸν τῆς ὑπακοῆς υἱὸν ἀπόθητον καὶ οὐχ ὀλόστερνονPar.gr.1197.: ὀλόστεργον εἶναι τῶι γεννήτορι˙ δια τοῦτο καὶ ἀγαπᾶται λίαν ὡς εἴρηται. καὶ πανταχοῦ τῆι τῆς ἀρετῆς φανότητι διατεθρύλληται˙ ὡς πάντα τῶι Πατρὶ γινόμενος. οἷον ὀφθαλμὸς δεξιὰ Vat.gr.1160.: δεξιεῖβλέπων˙ χεὶρ ἐργαζομένη. ποῦς βαδίζων˙Vat.gr.1160.: βαδίζον σύμβουλος ἀγαθός˙ παραστάτης καρτερός˙ συνόμιλος γλυκερός˙ τῶν ἔνδον ὁ πιστότατος˙ τῶν ἐκτὸς ὁ φυλακτικώτατος ὁμοῦ μὲν τὰ μαθητῶν˙ ὁμοῦ δὲ τὰ ἀδελφῶν ἐπιδεικνύμενος˙ προσθείην δ'ἂνPar.gr.1197.: δὲ ὅτι καὶ τὰ Πατρὸς χαριζόμενος˙ καὶ τοσοῦτος ὢν ἐν ἀμφοτέροις. ὡς εἴπου κατὰ τινα χρείαν ἦν ἐκδημεῖν τὸν ἀοίδιμον Πλάτωνα. ἀδημονεῖν τὸν ἀείμνηστον Θεόκτιστον˙ καὶ μὴ ἔχειν ἄνεσιν ἀποστολικῶς εἰπεῖν τῶι πνεύματι διὰ τὸν ποθούμενον˙ τὶς γὰρ ἐκείνου τὸ μέλλον προβλέψαι στοχαστικώτερος˙ τίς δὲ τὸ λυποῦν μαλάξαι τὲ καὶ θερα πεῦσαι προσηνέστερος˙ τίς δ'αὖ τὸ χρειῶδες εἰσοῖσαι εὐμαρέστερος˙ τίς δὲ τι μὴν ἀνάψαι ποικιλώτερος˙ τοι οῦτος μὲν πρὸς εὔνοιαν γνήσιος. ὡς πάντων ἐξουσιάζειν τῶν πατρικῶν˙ τοσοῦτος δὲ ἀφιλόϋλος, ὡς οὐδὲ Κύριος ὁβολοῦ. ἀνθ'ὧν τί τὸ πέρας καὶ τίς ἡ ἀμοιβῆ; ἡ πα τρικὴ εὐλογία ἐπὶ τὸν κατὰ πνεῦμα Ἰακώβ˙ ἐξ οὗ πατριάρχαι˙ εἴτ'οὖν ἰεράρχαι.ποιμνιάρχαιPar.gr.1197.: ποιμνιάρχαι˙ καὶ ἱεράρχαι˙ ἀφ'ὧν πολλὰPar.gr.1197.: τὰ κατὰ Θεὸν τέκνα πλήθουσί τε καὶ πλεθυνθήσονται εὖ οἶδα τοῦ εὐλογημένου σπέρματος˙ τοιοῦτος ὁ τῆς ὁσιότητος ἐραστὴς ὡς ἀληθῶς. καὶ τοιοῦτον αὐτῶι τὸ τέλος ὡς ἐν σκιαγραφίαι πρὸς εὔχρουν χαρακτῆρα τῆς εὐμούσου ὑποταγῆς˙ἐπειδὴ δὲ παραπέμπει πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς δεσπότην τὸν καθηγεμόνα. καθίστησιν ἑαυτὸν εἰς τὸν ἐκείνου τόπον καὶ τρόπον˙ καὶ τὴν ἡσυχίαν ἀσπάζεται ἐννόμως τὲ καὶ ἐν θέσμως˙ οὐ κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν νῦν σφαλερῶςPar.gr.1197.: σφαλλερῶς ἐπὶ ταύτην ἐρχομένων˙ καὶ πρὶν ὑποτάξαι τὴν σάρκα τῶι πνεύματι. τοῖς τῆς πονηρίας πνεύμασι μονομαχήσειν τε θαρρηκότων˙ καὶ ἐν καιρῶι τῆς νίκης παλαίειν ἐκ μελετώντων˙ ὁπότε καὶ πείρα ᾽ϊόντων δυστέκμαρτον τὴν νίκην σὺν Θεῶι ποιήσασθαι˙ ὂς γὰρ ἂν οὐκ ἐπαιδεύθη τὴν ὑποταγὴν πρότερον. πῶς οὗτος ὑποτάξειενPar.gr.1197.: ὑποτάξειε τὰ πολέμια πάθη˙ καὶ ὃς δ'ἂν μὴ ἐφύλαξεν ἁγνὴν τὴν εὐπείθειαν. πῶς οὗτος προσβήσεται τῶι ὄρει τῆς ἡσυχίας˙ ἢ δῆλον. ὅτι ὁ παρὰ καιρὸν αὐτῆς ἀψάμενος. λίθοις λιθοβοληθήσεται˙ ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται˙ καὶ τελετήσειενPar.gr.1197.: τελευτήσειε τῶι κατὰ ψυχὴν θανάτωι. καθῶςPar.gr.1197.: ὥς που φησὶ τὸ ἱερὸν γρᾶμμα˙ αλλ'οὐχ οὕτως ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος˙ λόγωι γὰρ καὶ τρόπωι θεαρέστως ὑποταγεὶς. Vat.gr.1160.: ὑποταγῆς εὐλόγως καὶ εὐφόρμως ἐπὶ ταύτην πρόσεισιν.Par.gr.1197.: πρόσεισι˙ καὶ τὸν νοῦν καθαίρεται ἐγγίζων Θεῶι˙ καὶ ταῖς πρὸς αὐτὸν θεωρίαις γλυκαίνεται μετεωροπορῶν τῶι νῶι˙ ἐπεὶ μὴ δὲ ἔνεστιν ἡδύτερόν τι τοῦ Θεὸν ἔχειν ἐν θεωρίαι˙ ὃς ἐστὶ γλυκασμὸς καὶ ὅλος ἐπιθυμία. τοῖς γευομένοις αὐτοῦ τῆς ἀκορέστου ἀγάπης˙ ὡς λήθην λαμβάνειν καὶ αὐτῆς σχεδὸν τῆς ὀρεκτικῆς τροφῆς˙ ἐφ'ἑαυτῶι μὲν οὖν ταῦτα καὶ ἐφέλκεται καὶ πορίζεται˙ ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν μετερχόμενος˙ καὶ ἀναβάσεις ἀρετῶν ἐν καρδία. διατιθέμενος˙ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἤρκει τὸ καθ'ἑαυτὸν μόνον σκοπεῖν˙ ζητούσης τῆς ἀγάπης καὶ τὸ τῶν ἄλλων συμφέρον. τέθειται γοῦν καὶ ἐντάξει Πατρὸς˙ μᾶλλον δὲ φωστῆρος δίκην τῆι μνημονευθείσηι ἀδελφότητι˙ κατὰ διαδοχήν τοῦ μακαρίτου Θεοκτίστου˙ ἐχοῦσηι ΐδιον Par.gr.1197.: ἴδιον ἐχούσηι τὸν καθηγεμόνα˙ ἣν ἀμφότεροι πνευματικῶς τὲ Par.gr.1197.: ἅμα καὶ σωματικῶς ὅτι μάλιστα. εἰς τὸ εἶναί τε καὶ ὀνομάζεσθαι μονὴν εὐαγεστάτην προήγαγον˙ γίνεται δὲ καὶ δυοῖν φοιτητῶν καθηγη τὴς ἱδιοτρόπως˙ ὑφ'ὧν ἐξυπηρετεῖτο˙ καὶ ὃυς εἶχε συνεστίους. ἀλλ' οὐχὶ συσίτουςPar.gr.1197.: οὐ συσσίτους˙ ὧν ὁ εἷς ἔτι περίεστινPar.gr.1197.: περίεστι τὄυνομα Ἀντώνιος˙ ὁ μεθ'ὑμῶν καὶ σὺν ὑμῖν μέχρι γήρουςPar.gr.1197.: γήρως ὑποτασσόμενος˙ αὐτὸς ἡμῖνPar.gr.1197.: ὑμῖν ὑφηγητὴς εἴη ἐνταῦθα τῶν ἐπιζητουμένων˙ ἄρτος φασὶ τῶι Πατρὶ˙ καὶ κύαμος πρὸς λαχάνοις καὶ ἀκροδρύοις˙ ἡ καθ'ἡμέραν ἐννατίζουσα ἀνέλαιος διατροφὴ. πλὴν κυριακῆς τὲ καὶ ἑορτῆς˙ καθ'ἅς εἰώθει ὁμοτράπεζος εἶναι τῆι κοινῆι ἀδελφότητι˙ ποτὸν˙ ὁ βλύζουσι κρῆναι ˙ καὶ ὧι συνάγεται νοῦς οὐ χεόμενος οἰνοφλυγίας ῥεύματι˙ οὐδ'αὐτὸ ἡμερήσιονVat.gr.1160.: ἡμερίσιον αἐί˙ ἀλλὰ πῆ μὲν ὑπερ ἡμερήσιον˙Vat.gr.1160.: ὑπερ ἡμερίσιον πῆ δὲ δισσευόμενον τῆι ἑβδομάδι˙ ἠ καὶ δεκατήμερον λαμβανόμενονPar.gr.1197.: μεταλαμβανόμενον˙ τῆς βραδυποσίας ἵν'οὕτως εἴπω καὶ ἀποσίας. μετὰ τῆς ἐγκρατοῦς ἐφέσεως καὶ ἐκ φυσικῆς κράσεως εἰς ἔξιν αὐτῶι καθεστώσης˙ἐσθὴς εὐτελὴς καὶ βραχύτιμος. καὶ πρὸς μόνην θάλψιν πεποιημένη˙ ἀλλ'οὐχὶ λεπτοῖς ὑφάσμασιν ἐπιτετηδευμένη˙ οὐδὲ βαφικαῖς χροιαῖς ἐξηνθισμένη. ἣν οἱ καλλωπισταὶ˙ ἀλλ' οὐPar.gr.1197.: οὐχὶ μονασταὶ θερᾶν ἐφίενται˙ προσευχὴ καὶ ἀνάγνωσις ἐπὶ πονος. ἀφοριζομένη κατὰ καιρὸν˙ καὶ εἰς τροφὴν αὐτῶι ἀντὶ τρυφῆς καρυκευομένη˙ γονυκλισιῶν πυκνότης πατρόθεν ἠργμένη˙ ἐξ ἡς τύλοι χειρῶν τὲ καὶ γῆς ἐφ'ἧς ἐβεβήκειVat.gr.1160.: ἐβαιβήκει μέχρι τοῦ δεῦρο. τὴν ἀρετὴν στηλιτεύοντες˙ στρωμνὴ οὐχ ἁπαλή τε καὶ διαρρεουσα˙ ἀλλ'ὅση καὶ ὑποπιάζειν τὸ σῶμα δυναμένη˙ καὶ ἀταπείνωτον αὐτὸ πρὸς τὰς πνευματικὰς λειτουργίας διαφυλάττειν ἱσχύουσα˙ χειρῶν ἐργασία διὰ σπουδῆς˙ τοῦτο γὰρ τῶν ἐκείνου κατορθωμάτων παρὰ τοὺς πολλοὺς˙ ἵνα μὴ λέγω τοὺς πάντας τὸ ἐπίσημον˙ ἢ μᾶλλον οἰκειότερον εἰπεῖν σὺν τῶι ἱερῶι ἀποστόλωι λέγειν Vat.gr.1160.: φαίην ἔχοντος˙ ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ'ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἰ χεῖρες αὗται˙ ὅτι μὴ δὲ δωρεὰν ἄρτον ἔφαγενPar.gr.1197.: ἔφαγε˙ ποία γὰρ χεὶρ τῆς ἐκείνου δεξιᾶς μουσικώτερον ἐσυρμαιογράφησεν˙ ἢ τίς ἐπιπονώτερον τῆς ἐκείνου προθυμίας ἐσπουδαιογράφησενPar.gr.1197.: ἐσπουδαιογράφησε˙ καὶ πᾶν ὁτιοῦν προσπεσὸν ἔργον θερμῶς διεχειρίσατο˙ πῶς ἂν τις ἐξαριθμήσειενPar.gr.1197.: ἐξαριθμήσειέ τις τοὺς τὰ ἐκείνου πονήματα εἴτ'οὖν βιβλιδάρια ἔχοντας. ἐκ διαφόρων θείων Πατέρων ἀνθολογηθέντα˙ καὶ ἱκανὴν ποριζόμενα τοῖς κεκτημένοις τὴν ὡφέλειαν. ταῖς καθ'ἡμᾶς δὲ μοναῖς πόθεν ἄλλοθεν ἡ τῶν δέλτων εὐπορία. ἢ οὐχὶ ἐνPar.gr.1197.: τῶν ἐκείνου ἀγίων χειρῶν καὶ πόνων; ἃς οἱ μετιόντες. καὶ τὴν ψυχὴν φωτιζόμεσθαPar.gr.1197.: φωτιζόμεθα. καὶ τὴν γραφίδα θαυμάζομεν. ὁποία τὲ καὶ ἡλίκη. ἀλλὰ γὰρ παραδραμὼν ὁ λόγος ἀνιστόρη τά τινα. πάλιν ὑπονοστήσας ἀπαγγελλέτω τὰ παραλειφθέντα˙ ἥκμαζε τηνι καῦτα ὁ χειμὼν τῆς ἀσεβείας˙ Κωνσταντῖνος ὁ δυσσεβὴς λογισμός˙ τὸ τῆς κακίας δοχεῖον˙ ὁ πολυκέφαλος δράκων˙ ὁ τῆς εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως τριστάτης˙ ὁ τοῦ μοναδικοῦ τάγματος πικρὸς διῶκτης˙ ὃς τίνα μὲν τῶν καθ'ἡμᾶς Ναζιραίων οὐκ ἐξηφάνισε˙ τίνα δὲ κρυπτόμενον οὐκ εἰς μέσον ἤγαγενPar.gr.1197.: ἤγαγε˙ ποῖον δὲ ἀντιφερόμενον οὐ κατέσπασεν εἰς τὸ τῆς ἀσεβείας βάραθρον˙ ὡς εἴπου τινὰ ἐναπολειφθέντα τῶν ἐπιφανῶν. ὥσπέρ τινα σπινθῆρα ἐν ἀποβούστω τὸπωι κείμενον. ἐν νεκροῖς λελογίσθαιVat.gr.1160.: λελογεῖσθαι. παρὰ τῶν ἔτι ὑπὲρ γῆν ὄντων˙ τοιοῦτος ὀ ἡμέτερος Ἡλίας ὑπὸ Κυρίου φυλαττόμενος ἐν οἶς ἠσκεῖτο τὸποις˙ καὶ μὴ εἰς χεῖρας ἁλοὺς τοῦ νέου Ἀχαὰβ. μὴ δὲ μετασχὼν τῆς ἐκείνου ἀσεβείας˙ ἵν'ἀναφανῆ μετὰ παρέλευσιν τῆς νυκτομαχίας, ἀστὴρ ἑωθινὸς ἡμῖν. ὅπερ καὶ γέγονεν˙ εὐτεῦθεν διά τινα ἀνακαῖα εἴσεισινVat.gr.1160.: εἴσισιν εἰς τὸ Βυζάντιον˙ ἄρτι ὥςπέρ τινων φωστήρον ἐπιφαινομένων τῶν ἐπιλελειμμένωνPar.gr.1197.: ὑπολελειμμένωνμοναστῶνPar.gr.1197.: μοναχῶν τοῖς ἐν ἄστει˙καὶ ἐπείπερ ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶν ἀνεγνωρίσθη ὁ μακαρίτης˙ οὐδὲ γὰρ ὅτι ὑπῆν ἡμῶν τῆς τεκούσης ὁμαίμων ἐγνωρίζετο. γίνεται περιβόητος οὐ μόνον τοῖς συγγενεῦσινPar.gr.1197.: συγγενέσιν. ἀλλὰ γὰρ καὶ πάσηι τῆι Βϋζαντίδι˙ ἄλλων ἀλλαχοῦ ἐλκόντων αὐτὸν. περιχαρῶς τὲ ἀσπαζομένων. καὶ ἀπολαβόντων διδασκαλίαςPar.gr.1197.: διδασκαλίας ἀπολαβόντων προσηκούσης˙ ἦν γὰρ ὅτι μάλιστα ὁ ἀνὴρ. ἡ δὺς τὸν λόγον. ἡ δὺςPar.gr.1197.: δύτερος τὸν τρόπον˙ ἀσκητικὸς τὸ εἶδος. πολυειδὴς τὴν διδασκαλίαν˙ τοῖς πᾶσι τὰ πάντα ἀποστολικῶς εἰπεῖν γινόμενος˙ τῶν ἐν συζυγίαις σωφρονιστὴς. τῶν παραθενευόντων συνασπιστής. τῶν ἐν ἐξουσίαις παρακλητικός˙ τῶν ἀσθενούντων εἰς ψυχὴν. ἰατρός˙ πατρᾶσι τέκνα συμβιβάζων˙ πατέρας τέκνοις καταλλάσσων˙ δεσπόταις δούλους εὐνοεῖν ἀντιβολῶν˙ καὶ τούτους ἐκείνοις εὐεργέτας καθιστῶν˙ τἆλλα˙ ὅσα ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ποιῶν τὲ καὶ λέγων γνωρίζεται˙ ἒν εἰπὼν εἰς σύστασιν τῶν εἰρημένων πιστώσω τὸν λόγον˙ ὅτι περ ἀφ' οὗ ἐπεδήμησενPar.gr.1197.: ἐπεδήμησε τοῖς ἐν ἄστει. ὅλους οἴκους μετέπλασενPar.gr.1197.: μετέπλασε καὶ μετεστοιχείωσενPar.gr.1197.: μετεστοιχείωσεεἴςPar.gr.1197.: πρὸς βίον ἐνάρετον˙ τί δὴ τοῦτο; ὅρκον ἐκκόψας τῆι παραινεικῆι αὐτοῦ γλώττηι. καλλωπισμοὺς συστείλας τῆι εὐκόσμωι διδασκαλίαι˙ φιλοπτωχἰαν ἐμποιήσας τῆι ἠθικῆι ὑφηγήσει˙ ἐξ ἧς κένωσις χρεμάτων˙ καὶ διανομαὶ ἐφ'οὓς ἠσκεῖτο τόπους, δεμόσιοι˙ πρός τε ἀνάγνωσιν ῥυθμίσαςVat.gr.1160.: ῥυθμήσας˙ καὶ πρὸς ὁτιοῦν τῶν καλῶν εὖ ἐπανάγων˙ καὶ ταῦτα. ἐν κόπωι καὶ μόχθωι˙ νυκτὸς καὶ ἡμέρας˙ τληπαθῶν ἀγρυπνῶν˙ πεζοπορῶν˙ ταῖς παρὰ τῶν φίλων καὶ συγγενῶν δεξιώσεσιν. ἀνταλλάσσων τὰς παρ'ἑαυτοῦ κακοπαθείας˙ ἔργωι τὸ τοῦ ἀποστόλου φθεγγόμενος˙ ὑπο πιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ. μή πως ἄλλοις κηρύξας. αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι˙ ἦρεν τοι Par.gr.1197.: ἦιρετοι γαροῦν σύσημονVat.gr.1160.: σύσσιμονἐν τῆι βασιλιζούσηι τὸν λόγον ὑπὸ τοῦ βίου μαρτουρούμενον ἔχων˙ κἀξ αὐτοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀπερίττου σχήματος. παράκλησις εἰς ἀρετὴν τοῖς ὁρῶσι γιγνόμενος˙ εἰ δὲ ὅτι πολιτικὸς ἦν ἔν τισι γλυκαίνων τὴν φράσιν˙ πρὸς τὸ τῶν ἀκουόντων ἰδιότροπον. ὁράτω τίς τὸν καρπὸν. καὶ μὴ μεμφέσθω τὸν τρόπον˙ τίς δὲ οὖτος; ὁ τῶν ἀμαρτανόντων μετάμελος˙ καὶ ὁτῶν ἀποτασσομένων τοῦ βίουPar.gr.1197.: τῶι βίωι ὅμιλος˙ πρώτος γὰρ καὶ μόνος σχεδὸν εἰπεῖν. πτερωτὴς τοῦ γένους καὶ τῶν ἔξω γένους. ὁ τῆς ὁσιότητος ἐραστὴς ἡμῶν δεδεικται. δια ταῦτα καὶ προστατεῖν μοναστηρίου ἀσκητικοῦ ἀναγκάζεται μὲν. οὐ καταπείθεται δέ˙ καὶ ἄρχειν τῆς Νικομηδέων Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ τηνικαῦτα προέδρου προτρέπεται μὲν˙ οὐ συνέρχεται δέ˙ φεύγων τὸν κλῆρον ὁ τούτου ἄξιος. καὶ τὸ τῆς ἱεραρχίας ὕψος δεδιὼςVat.gr.1160.: δεδειὼς ὁ τὴν ἀρετὴν μετέωρος˙ διὸ καὶ πρὸς τὴν φίλην αὐ τῶι ἡσυχίαν ἐπάνεισιPar.gr.1197.: ἐπάνεισιν˙ κἀκεῖ καθιστᾶι μνήμης ἄξια. πτοχῶν προϊστάμενος˙ ἀδικουμένων ὑπερασπιζόμενος˙ θλιβομένους παραμϋθούμενος˙ καὶ θλίψιν. οἵαν βούλειVat.gr.1160.: βούλη˙ πιεζομένους θεραπεύων˙ τοῦτο μὲν διὰ γλώσσης καὶ μέλανος˙ ἐπεὶ μὴ εἲχεν ἄλλωι τινὶ φαρμάκωιPar.gr.1197.: φαρμάκωι τινὶ ἐπαμύναι τῶι προσιόντι˙ καὶ ΐσχυένPar.gr.1197.: ἴσχυέ γε τὸ γρᾶμμα ὡς δῶρον αἰδοῖ τοῦ ἀνδρὸς. κάμπτον πρὸς οἶκτον τὸν ἐλεεῖν δυνάμενον˙τοῦτο δὲ καὶ ἐξ ὧν εὐπορεῖτο ἡ χεὶρ ἐπιδιδόναι. πληρούντων αὐτὴν τῶν καλῶς τὰ ἐνόντα κενούντων˙ ἐπὶ μεθέξει τῶν ἀκενώτων καὶ αἰωνίων˙ εἰδὲ μὴ δ'ἑτέρωι παρακλήσει ἐξαίρων τὸ ἄλγος˙ καὶ μακροτέραι διερωτήσει ἀπαλύνων τὴν τραχυνομένην καρδίαν τοῦ κάμνοντος˙ τί θαυμαστὸν πρὸς ταῦτα καὶ αὐτὸν μετὰ τοῦ ἀοιδίμουPar.gr.1197.: μακαρίου Ἰὼβ ἑκεῖνα λέγειν˙ διέσωσα πτωχὸν ἒκ χειρὸς δυνάστου˙ καὶ ὀρφανῶι οὗPar.gr.1197.: ὧ οὐκ Par.gr.1197.: ν βοηθὸς ἐβοήθησα˙ στόμα δὲ χήρας με ηὐλόγησενPar.gr.1197.: εὐλόγησε˙ δίκην δὲ ἣν οὐκ ᾔδεινVat.gr.1160.: εἰδην ἐξιχνίασα. ὦν ἕνεκεν καὶ ὡς πατὴρ ἐγνωρίζετο˙ καὶ ὡς προστάτης ἐμεγαλύνετο˙ καὶ ὡς κηδεμὼν ἐμακαρίζετο˙ ὁρώμενος˙ ἀπαντώμενος˙ ξενιζόμενος˙ παρὰ μονασταῖς˙ παρὰ μιγάσιν˙ εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὧν ἠσκεῖτο τόπων τῆς περὶ αὐτὸν φήμης διαδραμούσης˙ καὶ πάντων τὸν Πλάτωνα ἐν ταῖς ἑαυτῶν γλώςσαις˙ ὡς μέγά τι καὶ ἀξιάγαστον χρῆμα ἐπιφερόντων˙ ὃν καὶ ὁ μέλλων χρόνος εὖ οἶ δ'ὅτι οὐ σιγήσειεν. εἴπερ ἂρετὴ πρᾶγμα ἀθάνατον˙ ἀλλ'ἧκεν ἡμῖν ἡ χριστοφόρος Εἰρήνη˙ ἡ φερωνύμως βασιλεύσασα˙ ἐν ἧι μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν. καὶ ἡ τοῦ μονάζειν παντὶ τῶι βουλομένωι ἀνέωκτοVat.gr.1160.: ἠνέωκτο θύρα. πάλαι ὑπὸ ἀσεβοῦς βασιλείας κεκλεισμένη˙ καθάπερ ὑπὸ Ἑλληνιζούσης τὸ χριστιανίζειν˙ ἐντεῦθεν ἡ περὶ ἠμᾶς μὲν πανέστιος ἀποταγὴ˙ τοῦ δὲ πανευφήμου Πατρὸς ἡ μετὰ τὴν ἡσυχίαν ἡγεμονίαVat.gr.1160.: ἡγεμονεῖα˙ οὐ βουλομένου μὲν. οὐ δὲ ὀρεγομένου ἄρχειν˙ πῶς γὰρ ἂν ὀ τὰς μεγίστας φυγὼν ἀρχὰς ἐφέσει τῶν ὑφειμένων ἡ λίσκετο˙ ἀλλὰ τὸ μὲν κατακλασθεὶς ὑπὸ τοῦ αἵματος˙ εἰρήσεται γὰρ τ'ἀληθές˙ εἰ καὶ τραχύτερος ὁ λόγος˙ τὸ δὲ καὶ ἐλπίσας τὴν αὐτὴν ΐσχεινPar.gr.1197.: ἔχειν ἡσυχίαν κἀν τῆι ἡγεμονίαι. ὅπερ οὐ χ' οἷόν τε˙ οὐδὲ γὰρ ζητήσας εὗρε τὸ ἐλπιζόμενον˙ κἀν τεῦθεν αὐτῶι οἱ πολλοὶ πνεύσαντες πειρασμοί˙ τὸ δὲ ὑφ'ὧν καὶ δι'οὓς, ἀφίημιVat.gr.1160.: φίημι λέγειν˙ αἰδοῖ τῶν προσώπωνVat.gr.1160.: πρ σώπων ˙ πλὴν ἕλκει βίον ὀδυνηρόν τε καὶ ἀνώμαλον˙ καὶ τῆς οἰκείας ἔξεως ἀναρμόδιον˙ ἀλλὰ τί ποιεῖ ὁ γενναῖος ἐκεῖνος ὄντως καὶ εὐθύβουλος˙ ἐπειδὴ ἑώρα ἑαυτὸν ἑαλωκότα τῆι προστασίαι˙ καὶ φυγεῖν ταύτην οὐκ ακίνδυνονPar.gr.1197.: οὐκ ἀκίνδυνον ἦν ταύτην˙ καὶπερ πολλά κις βουλευσάμενος οἷά τις οἰακοστρόφοςVat.gr.1160.: ϋακοστρόφος ἐν μέσωι κλύδωνος περιζέοντος˙ τὸ τῆς ψυχῆς ὀκνῶδες ἀποσεισάμενος˙ καὶ τὸ τῆς διανοίας ὄμμα ὑψιφρόνως ἀνατεῖνας˙ ἰχνηλατεῖ λοιπὸν τοὺς τῶν μακαιρίων ἀνδρῶν βίους˙ οὐ πρὸς τὰ προσεχῆ παραδείγματα βλέπον˙ ἐπεὶ λοξὰ τε καὶ συγκεχυμένα. πρὸς δὲ τὴν ἀρχέτυπον εἰκόνα τῆς ἀποστολικῆς ζωῆς ἀποσκοπῶν. ὃ δεῖν πάντας τοὺς τῆς ἀρετῆς γραφέας ποιεῖν. εἴ γε μέλλοιεν Πατροείκελον καὶ σωτήριον τὸν ἑαυτῶν βίον ἀπεργάζεσθαιPar.gr.1197.: Πατροείκελον καὶ σωτήριον τὸν ἑαυτῶν βίον μέλλοιεν ἀπεργάζεσθαι˙ πρῶτον τοῦτο ποιεῖ καὶ λίαν νεανικῶς˙ εἰς τὰς τοῦ μεγάλου καὶ θεοφόρου βασιλέιου νομοθεσίας εἰσελθὼν ὡς ἐν Παραδείσωι˙ καὶ εὑρὼν ἐναντιουμένην τῆι μοναδικῆι πολιτείαι τὴν ἀνθρωπίνην συνήθειαν˙ πρὸς τῶι τοῦ θήλεωςPar.gr.1197.: θήλεος ζώωι Par.gr.1197.: καὶ δούλοις τὰ κοινόβια διοικούμενα˙ κἀν τεῦθεν πολλὰς τὰς ἀτοπίας τικτομένας˙ μείζους δὲ τὰς ψυχικὰς ζημίας ὑφ' ϊσταμέναςPar.gr.1197.: ὑφισταμένους,˙ ὅρα τί ἐργάζεται˙ ἐπερωτήσεσι πρότερον χρησάμενος παρὰ τῶν εὖ εἰδότων˙ ὠς ἂν μὴ δὲ αὐτὸ τὸ καλὸν ἀβασάνιστον εἴη˙ τῆς γὰρ αὐταρεσκείαςVat.gr.1160.: αὐταρεσκίας πόρρω νεύων. οὐκ ἦν τί ὃ μὴ συμβουλίαιςVat.gr.1160.: συμβουλείαις διεπράττετο. καινοτομεῖ τὰς ἐκνόμους παραδόσεις ὡς φιλοκάκους αἱρέσεις˙ καὶ καθιστᾶ τὸ ἑαυτοῦ μοναστήριον ἄτερ δούλων˙ ἔξω τοῦ θήλεος ζώου˙ δίχα ἐμπορικῆς ἄλλης προσόδου˙ ἅ τινα καπηλικὰ κέρδη ὁ αὐτὸς θεῖος βασίλειος ὁ νομάζων. φευκτέαVat.gr.1160.: φευκταῖα εἴρηκε˙γίνεται δὲ ἡ κατόρθωσις. οὐκ ἀμογητί˙ ἀλλὰ καὶ λίαν περιστατικῶς . ἐκτῶν συνασκουμένων ἀηθῶν ὄντων˙ καὶ ἐκ τῶν ἔζωθεν ἀντιπραττόντων τῶι ἀγαθῶι σκοπῶι οὐκ ὀλίγων ὑπαρχόντων˙ καὶ οὐ θαυμαστόν˙ ἐπεὶ μὴ δὲ συνήθειαν περικόψαι τῶν ῥάστων καὶ εὐπετῶν˙ μὴ δέ τι ἀνεπίφθονον τῶν ἐπαινετῶς τελουμένων. ἆρ'οὖν οὐχ'ὑπερανεστώσης διανοίας ἀπορραγῆναι ἐπιβλαβοῦς Παραδόσεως. καὶ τοιοῦτον προθεῖναι ἑαυτὸν ὑπόδειγμα καλὸν τοῖς βουλομένοις. μὴ μόνον ὀνόματι ἀλλὰ καὶ πράγματι μονάζειν˙ καὶ οἰκεῖον τῶι βίωι καὶPar.gr.1197.: τὸ ἔργον ἔχειν˙ πῶς γὰρ ἂν μοναστὴς ἀληθινὸς. ὁ δεσποτείας φόβον δούλοις ἐπανατεινόμενος˙ ἢ πῶς ἀγοήτευτος τὴν ὄρασιν˙ ὁ ἐκ θεωρίας τοῦ συνόντος αὐτῶι ὑπουργικοῦ θήλεος ἀσκητὴς καθυπηρετούμενος˙ ὅπου γε καὶ τούτου ἐκτὸς ὑπάρχων. τῶι ἐμφυλίωι πολέμωι συμβέβηκεν ἀλίσκεσθαι˙ ἤψατο τοιγαροῦν ὁ ζῆλος τῶν ἐγγύθεν˙ καὶ μετέλαβον τοῦ ἀγαθοῦ οἱ φιλόθεοι πόρρωθεν˙ κἀκεῖνος τὸ κλέος διαιωνίζον ἀπηνέγκατο˙ εἰδὲ καὶ ἄλλον ἔσχε συναγωνιστήν τε καὶ συλλήπτορα˙ φημὶ δὴ τὸν ταῦτα λέγοντα καὶ γράφοντα. τῶι Πατρὶ τὴν χάριν ἀνενεκτέον˙ παιδὶ γὰρ προσήκει τὰ πάντα πατρόζειν˙ καὶ ὅλον ἑαυτὸν ἐμπαρέχειν τῶι γεννήτορι˙ ἔπειτα περιστέλλει ἑαυτὸν ἐκ τῶν ἐν ἄστει προόδων˙ ἐκ συνουσίας ἀγχιστευόντων˙ ἐκσυνδιατρικῆς ἀρχόντων˙ εἴσω τῆς πνευματικῆς αὐλῆς ἐρηρϊσμένον ἔχων τὸν πόδα˙ ἐπιστατεῖ τοῖς λογικοῖς θρέμμασι˙ διατρέφων διδασκαλίας πόαι. καὶ ναματίζων κατηχήσεως ῥείθρωι˙ ἐξ οὗ τί γίνεται˙ εὐθαλεῖ ἡ ΛίαPar.gr.1197.: λεία˙ αὔξεί τὸ ποίμνιον˙ γίνεται περιβόητον˙ δοξάζεται ὁ ἅγιος Θεὸς˙ παρ'οὗ πᾶν ἀνθρώποις τὸ κατορθούμενον˙ ἀλλ'οἷόν με ἐν μέσωι τῶν εἰρημένων λαθὸν, μικροῦ δεῖν παρέδραμεν˙ ἦδη κρατησάσης τῆς εὐσεβοῦς εἰρήνης˙ καὶ πολλῶν λόγων μαλλόντων καὶ βαλλομένων περὶ τῆς τῶν σεπτῶν εἰκόνων ὑποθέσεως. παρρησιάζεται πρὸ τῶν πολλῶν καὶ σύν ὀλίγοις τὴν ἀλέθειαν˙ μάχεται τοῖς εἰκονομαχοῦσι καθ' ὅσον οἷόν τε˙ ἐπεὶ μὴ δὲ δογματικὸς ἦν˙ ἀλλ'ἁπλοῦν μὲν τὸν λόγον˙ εὐρύχωρον δ'ὅμως φερωνύμως καὶ πειθήνιονPar.gr.1197.: καὶ πειθήνιον φερωνύμως ἔχων˙ ἀπόδειξις˙ τῶν εἰρημένων. τὸ ἐν καθέδρα μητροπόλεως τῶν ἐπιφανῶν ἐν τῆι κατὰ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους συνόδωι παρὰ τοῦ τηνικάδε προεδρεύοντος κατ'ἐκ λογὴν τεθῆναι τὸν ἀνδρα˙ οὔτε πρότερον πτοηθέντα τὰς ἀπειλὰς τῶν αἱρετιζόντων˙ οὔτε τηνικαῦτα ὑποπτήξαντα τὴν ἀποτροπὴν καὶ ἐπιδρομὴν τοῦ στρατιωτικοῦ τάγματος˙ ἡνίκα ὥρμησε πρὸς τὸν μέγαν νεὼν˙ καταβοῶν τοῦ προέδρου˙ καὶ ἀνευφημῶν τὸν κατὰ τῶν σεπτῶν εἰκόνων ψευδοσύλλογον˙ καὶ μικρὸν ὕστερον ὁπότε διελύετο τὸ τῆς ἀληθείας ἄθροισμα. καὶ ὡς ἐκ μέσου λεόντων ἡ βασίλισσα ὑπεξήειVat.gr.1160.: ὑπεξίει ἄνευ αἵματος ὡς εἰπεῖν δειχθεῖσα μάρτυς˙ καὶ ὁ ἡμετερος καθηγητὴς τῶι ἀρχιερεῖ συνεπόμενος. οὐδὲνPar.gr.1197.: οὐ δὲ ἐπὶ τοῖς τετολμημένοις ἐδεδοίκει˙ μικρὸν γάρ ἐστι τὸ ἐν τῆι Νικαέων συνόδωι ἐκ δευτέρου εὐρεθῆναι. διὰ τὸ ἐκ μέσου τότε γεγονέναι τὸν ἀτίθασον λαὸν καὶ ἀτεράμονα.ἐπειδὴ δὲ ταῦτα οὕτως˙ καὶ τὸ τῆς ὀρθοδοξίας τρόπαιον ἐκρατύνθη, ἐπανῆκεν ὁ Πατὴρ εἰς τὸ οἰκεῖον φροντιστήριον˙ ἐχόμενος τῆς προστασίας˙ καὶ βληθεὶςPar.gr.1197.: ληφθεὶς νόσωι ἀπόγνωσιν ζωῆς ὑποδηλούσηςPar.gr.1197.: ὑποδηλούσηι. τῶι ἑρμαίωι τῆς ἐπιθυμίας μετατίθεται τὴν ἀρχὴν ἐφ'ἡμᾶς. τοὺς μὴ δὲ τοῦ ἄρχεσθαι ἀξίους˙ εὑρίσκει οὖν τὴν ποθουμένην ταπείνωσιν˙ λαμβάνει ἀνακωχὴν τῶν λυπηρῶν˙ λύεται τῶν συνεχοντῶνPar.gr.1197.: συνεχουσῶν ἐπηρειῶν. ὀφθεὶς οἷος ἦν τὸ πρότερον˙ ἀφιλάργυρος˙ ἀφιλοκτήμων˙ ἀφιλοπράγμων˙ τῆς δυσμενείας οὐκ ἐχούσης χώραν ἔτι συννεφεῖν τῆς ἐκείνου ἀρετῆς τὴν ἀκτῖνα˙ πειράζοντα γὰρ καὶ δίκαιοι˙ ὡς ἂν τῆι πυρώσει τῶν λυπηρῶν χρυσοειδέστεροι τὰς ψυχὰςPar.gr.1197.: γένοιν τ'ἂν. καὶ μὴ ὑπολισθαίνωσινVat.gr.1160.: ὑπολισθαίνουσιν εὐθυποροῦντες˙ ὡς ἂν μάθοι εν παρὰ Θεοῦ αὐτοῖς εἶναι πᾶν τὸ κατορθούμενον˙ὁ μὲν οὖν τῆς καθηγήσεως τρόπος ἤδη πεπέρασται˙ τρέψομαι δὲ τὸν λόγον ἐπὶ τὸ διαβοητότερον˙ ἀλλὰ μοι στένειν πάρεστιν ὁρμωμένωι μὲν τἀληθῆ φρᾶσαιPar.gr.1197.: λέγειν˙ ἀναινομένωι δὲ τὴν διήγεσιν φειδοῖ τῶν δεδρακότων˙ ὄμως ἐπεὶ μὴ οἷόν τε ἄλλως φανερῶσαι τὰ κρυβῆναι μὴ ὀφείλοντα˙ καίπερ πανταχοῦ διαθρυλλούμενα. ἐπὶ τὴν δήλωσιν ἐλεύσομαι˙ οὐ θριαμβεύειν τοὺς δράσαντας βουλόμενος. ὅσον στηλογραφῆσαι τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀειμάκαρος˙ οὑαί σοι πόλις φησὶν, ἧς ὁ βασιλεύς σου Par.gr.1197.: ἧς ὁ βασιλεύς σου φησὶν νεώτερός ἐστι. τῆς γραφῆς πάλαι μὲν ἀκήκοα˙ νῦν δὲ ἐνπείραι γεγένημαι˙ Κωνσταντῖνος ὁ τῆς Εἰρήνης ῥάδαμνος˙ οὗ ἡ πίστις μὲν ὀρθὴ. ἐκ μητρικῆς εὐσεβείας ἐσφραγισμένη˙ ὁ βίος δὲ σκαμβὸς ἐξ αὐτοκρατοκρικῆς ἀκολασίας ἐξοιστρηλατημένοςVat.gr.1160.: οἰστριλατημένος˙ ἄρτι γὰρ κρατήσας ἐν νεαζούσηι ἡλικίαι˙ ὁμοῦ μὲν τῆς μητρώας αἰδοῦς καὶ φυλακῆς ἀφηνιάσας˙ ὁμοῦ δὲ τῶν τοῦ Θεοῦμων ὑπερφρονήσας˙ ἐκβαλὼν τὴν νομίμως αὐτῶι συναφθεῖσαν γϋναῖκα. μοι χεύει κατὰ τὸν Ἡρώδην˙ ἀλλὰ τίνος ἕνεκεν ἡ ἱστορία; ὅτι τοῦ προδρόμου ὁμόζηλος καὶ ὁ ἡ μέτερος καθηγητὴς πεφανέρωταί πως˙ πάντων γὰρ σχεδὸν συνελθόντων τῆι παρανομίαι˙ μόνος ὡς εἰπεῖν οὗτος σὺν τοῖς ἑαυτοῦ παισὶν εἰτ' οὖνPar.gr.1197.: ἤγουν φοιτηταῖς ἀκλόνητος διαμένωνPar.gr.1197.: διέμεινεν˙ ὑπὲρ οὗ ὅσα καὶ ἡλίκα δι' ὅλου ἔτους τὰ ἀγωνίσματα. ἀκοαὶ ἐπ'ἀκοαῖς˙ ἀπειλαὶ ἐπ'ἀπειλαῖς˙ μαστίγων˙ ἐξοριῶν˙ Par.gr.1197.: ἐξορισμῶν˙ ἀκρωτηριασμῶν˙ὡς δὲ οὐδὲν ἐντεῦθεν ἠνύετο τῶν σπουδαζομένων τῶι Καίσαρι˙ ἐφ'ἕτερον μέτεισι τρόπων˙ καὶ ἦν τὸ μὲν δράμα κατὰ τὸ ἀδόμενον ἐτέρων˙ ἡ δὲ χεὶρ ἈβεσσαλὼμPar.gr.1197.: Ἀβεσαλὼμ ἡ τοῦτο τρακτεύουσαPar.gr.1197.: τρακτεύσασα˙ ἴστε τοὺς παραπεμφθέντας μονάζοντας˙ καὶ τὰ σταλέντα γράμματα˙ καὶ τέλος ἐπειδὴ καὶ ταῦτα ἕωλα καὶ ἀβέβαια˙ τοῦ Πατρὸς τὰ δέοντα ἀντεπιφέροντος καὶ ἀντεπιστέλλοντος. ἡ ἀνακάλυψις τῆς βασιλικῆς μορφῆς ἡκύρωτο. οὐκέτι χώραν ἔχοντος τοῦ προσωπείου φαίνεσθαι˙ Ἀβάλαι τὰ τότε γεγενημένα παρὰ τῶν σταλέντων δύο στρατηγῶν. ὡς ἐπὶ πολεμίων τινῶν πρὸς τὸν ἄοπλον μοναστὴν τοῦ Χριστοῦ. καὶ μόνωι τῶι θείωι νόμωι φραττόμενον˙ ἤρθη ποιμὴν ἐκ μέσου. καὶ διεσκορπίσθη τὰ πρόβατα ἀπὸ τῆς ποίμνης˙ οἱ μὲν ἐτύφθησαν˙ ἄλλοι ὑπερωρίσθησαν˙ ἕτεροι ἐδιώχθησαν˙ καὶ τό γε ἐλεεινότερον. θέσπισμα βασιλικὀν. ἀπροσδέκτους εἶναι πανταχοῦ τοὺς διὰ Κύριον δεδιωγμένους˙ καὶ ὑπήκουσάν γε οἱ τῶν σεμνείωνVat.gr.1160.: σεμνίων προϊστάμενοι˙ καὶ σπάνιος ὁ ἀποτολμῶν εἰς δέξασθαι˙ καὶ Χριστὸς ἐκάθευδε δι'οὓς οἶδε τρόπους δοκιμάζων τὰ γιγνόμενα˙ τῶν μὲν βασανίζων τὸν πρὸς αὐτὸν πόθον εἰ ἐπιμένοιεν˙ τῶν δὲ τὸ ἀπάνθρωπον οἰκτιζόμενος ἐνεγκεῖν εἰς μετάμελον˙τί οὖν ὁ τοῦ Χριστοῦ ἀθλητής˙ἀποτέμνεται τῶν οἰκείων ἐθελον τής˙ καταλιμπάνεται μονώτατος˙ τὴν ψυχὴν θεὶς ὑπὲρ τῶν προβάτων κατὰ τὸ εὐαγγέλιον˙ ὁ ὡς ἀλεθῶς ποιμὴν ἀγαθός˙ ἄγεται ἐπὶ τὸν Καίσαρα ὑπὸ βριάροῖοPar.gr.1197.: βριάρεω χειρός˙ εἰστήκει κατὰ πρόσωπον εἰ καὶ τολμερὸν εἰπεῖν. οἷον Ἰωάννης ὁ πρόδρομος τοῦ ΚυρίουPar.gr.1197.: τοῦ Κυρίου πρόδρομος˙ πλὴν ὅσον ὁ μὲν αὐτοκίνητος˙ ὁ δὲ ἑτεροκίνητος˙ ὣ τῆς ἀνδρικῆς καρδίας˙ οὐχ'ὑπέπτηξετῶι κράτει˙ οὐκ ἐνέδωκε ταῖς ἀπειλαῖς˙ οὐκ ἐχαινώθη ταῖς πιθανότησι˙ καὶ ταῦτα. οὔσης ἀφ'αἵματος τῆς τῆι Ἡρωδιάδι ὁμογνώ μονος˙ ἀλλ'ἐφθεύξατο ἀτρέμας˙ ἀλλ' ὡμολόγησεν ἀνεπαισχύντως τὸν λόγον τῆς ἀλεθείας˙ εἶπεν ὁ τοῦ Κυρίου πρόδρομος˙ οὐκ ἐξεστί σοι ἔχειν τῆν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ σου˙ εἶπε καὶ ὁ τούτου μιμητὴς τὰ ἐφάμιλλα πρὸς τὸν Ἡρώδου ὅμοιον˙ καὶ τέμνεται μὲν τὴν κεφαλὴν οὐδαμῶς˙ ὅτι μὴ δὲ ἠβούλετοPar.gr.1197.: ἐβούλετο ὁ Καίσαρ μάρτυρα τελέσαι τὸν τῆι προαιρέσει ἀθλήσαντα. ὡς προλαβὼν ἀπεφθεγξατο˙ ὁμολογητὴν δὲ Χριστοῦ καὶ μὴ βουλόμενος ἀπέδειξε˙ καθείρξας ἐν οἰκίσκωι τινὶ ὡς κακοῦργον τὸν θεσαυρὸν τῆς ἀληθείας˙ κλεῖς ἐπὶκλεισὶ θέμενος. καὶ δι'ὁπῆς τὴν τροφὴν πο ρίζεσθαι κεκελευκὼς. πρὸς τὸ ὑπ'οὐδενὸς ὁρᾶσθαι τῶν ἄλλων ἀπάντων τὸν ὑπὸ Κυρίου ὁρώμενον˙καὶ οἱ συναιρόμενοι τῶι Καίσαρι. τῶν μοναστῶνPar.gr.1197.: μοναχῶν οἱ προέχοντες. ὧν αἰσχυναίμην εἰπεῖν τὰ ὀνόματα˙ καὶ ἡ εἰρκτὴ τὸ σχέτλιον˙ μοναστήριον τῶν βασιλείων ἐχέκολλα˙ καὶ ὁ θαυμαστὸς φρούραρχος. ὁ τοὺς μοιχωμένους καταστεψάμενος˙ οἴ μοιVat.gr.1160.: οἴμμοι μετὰ τοῦ προφήτου βοήσομαι˙ ὅτι ἀπόλωλεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς˙ καὶ ὁ κατορθῶν ἐν ἀνθρώποις οὐκ ἔστι˙ τί γὰρ καὶ εἴπω τὸν παραδόσανταPar.gr.1197.: παραδόντα τὸν ἅγιον τῶι μοιχοζεύκτηι εἰς τὸ φρουρηθῆναι. ἢ τὸν προανακρίναντα ἐξ ἀποστολῆς τοῦ βασιλέως τὸν ἀνεύθυνον˙ τοὺς μετὰ τὴν εἰρκτὴν παραπεμφθέντας πρὸς τοῦ Καίσαρος ἱεράρχας˙ εἰς τὸ λόγωι μόνον συνθέσθαι τὸν δικαίονPar.gr.1197.: ἄγιον˙ τῆς τε φυλακῆς τοῦ˙ χάριν ἀφεθῆναι˙ καὶ πάντων τῶν οἰκείων δεσπόζειν. ἢ τοὺς ἔξωθεν σκώπτον τάς τε καὶ διασύροντας˙ ὁμαίμονάς τε καὶ οὐχ' ὁμαίμονας˙ ὁμοσχήμους τὲ καὶ ἑτεροσχήμους˙ ὢ τῆς ἀτοπίας˙ μᾶλλον δὲ τῆς κατὰ τῆς ἀληθείας ἐξυβρίσεως˙ ἔκστασιν κατηγόρουν τοῦ γενναίου οἱ μοιχαλλοίωτοιPar.gr.1197.: αἰχμάλωτοι˙ κενοδοξεῖν ἐπεφήμιζον τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ δόξης ἀγωνιζόμενον˙ οἱ διὰ τὸ πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ Καίσαρος πράττειν τὲ καὶ λέγειν. τῆς δεσποτείας Κυρίου ἐκ πίπτοντες˙ ἔφερε δὲ ὅμως τὴν ἀπάνθρωπον τοῦ καιροῦ φορὰν ὁ Par.gr.1197.: τοῦ Χριστοῦ θεραπευτὴς˙ πρὸς ἑν μόνον σκοπῶν. τὴν ἀλήθειαν˙ καὶ τὴν ὑπὲρ αὐτῆς ἀνταπόδοσιν˙ καὶ γε διῆλθε τὴν κάκωσιν˙ ὡς ἐν ἀδύτοις ἀναπαυόμενος˙ οὗ γὰρ Θεὸς τὸ σπουδαζόμενον. ἐκεῖ οὐδὲν τὸ νικῶνPar.gr.1197.: νικοῦν τὸν φιλόθεον˙βραχὺ τὸ ἐν μέσωι καὶ ἡ μοιχικὴ βασιλεία˙ μὴ βουληθεῖσα συνϊέναι τοῦ ἀγαθῦναι. ἐκ μέσου γίνεται˙ ὡς ἂν μάθοιεν καὶ βασιλεῖς μὴ θείων νόμων ὑπεράλλεσθαι˙ μὴ δὲ παρανομίαις διωγμοὺς καὶ φυλακὰς ἐξυφαίνειν˙ κἂν μέγα τῆι πορφυρίδι ὑπεραίρονταιPar.gr.1197.: ὑπεραίρωνται˙ καὶ ὁ πιστὸς τοῦ Κυρίου νομοφύλαξ. τὸ τῆς ὁμολογίας βραβεῖον ἀναδησάμενος˙ἔξεισιν ἀπὸ τῆς φυλακῆς ὡς νικητὴς. πολλὰ τὰ ἐγκώμια παρὰ πολλῶν δεχόμενος˙ ὑμνούμενος˙ μακαριζόμενος˙ μαρτυρολογούμενος˙ καὶ παρ'αὐτῶν τῶν πρότερον σκωπτόντων τὲ καὶ κωμωδούντων˙ ἴσασι γὰρ φησὶν ὁ Θεόλογος. θαυμάζειν ἀνδρὸς ἀρετὴν καὶ πολέμιοι˙ ὅταν τοῦ θυμοῦ λήξαντος ἐφ'ἑαυτῆς ἡ πρᾶξις δοκιμάζηται˙ εἰ καὶ ἑτερολέκτως ἔχει; δεῦρο˙ τῆς γὰρ φερωνύμου Εἰρήνης πάλιν κρατησάσης˙ καὶ δι'αιδοῦς μαρτυρικοῦ ἐκβαλούσης τὲ καὶ ἐχούσης τὸν ἄνδρα. παλιρροίας δίκην καὶ εἴ τις ἐχθρὸς. εἰς φίλον καὶ ἐπαινέ την μετελήλυθεν˙ ὡς καὶ αὐτὸν τὸν φρουρέα ἀντιβολεῖν τὴν συγ χώρησιν κατὰ γῆς ἐρριμμένον˙ ἔπαθε δὲ πάθος μᾶλλον ὁ ἀναίσθητος λίθος˙ ἢ τί καινὸν ἐκεῖνος ἐν τοῖς ὁρωμένοις τὲ καὶ λεγομένοις˙ ἐπειδὴ δὲ ἐπανήκομεν ἐκ τῆς ὑπερορίας καὶ ἡμεῖς˙ ἄλλοι τὲ ἀλλαχόθεν καθάπέρ τινες ὑπόπτεροι συντρέχοντες. ἐθαμάζετο μὲν τὸ δράμα παρὰ τοῖς εὐσεβέσι˙ συνήπτετο δὲ τῆι κεφαλῆι τὰ μέλη˙ ἐφθέγγετο δὲ τάχαPar.gr.1197.: κἀνταῦθα εἰ καὶ τολμερὸνPar.gr.1197.: ὁ μεγαλοφωνότατος Ἡσαΐας˙Ἆρον κύκλω τοῦς ὀφθαλμούς σου καὶ ἴδε συνηγμένα τὰ τέκνα σου˙ ἥκουσι πάντες οἰ υἱοί σου μακρόθεν˙ τότε ὄψηι καὶ χαρίσηι Par.gr.1197.: ὄψει καὶ χαρήσηι. καὶ φοβηθήσηPar.gr.1197.: φοβηθήσει˙ καὶ ἐκστήσηι τῆι καρδίαι˙ ὁ μὲν δὴ ταῦτα˙ ἐγὼ δὲ ἐκεῖνο εἴποιμι˙ ὅτι καὶ ὁ ἱεράρχης ἠιδὲσθη τὸν ἄνδρα ἀπολογίαν ποιησάμενος. καὶ πρὸς ἔνωσιν ἐκκαλεσάμενος˙ ἥ καὶ γέγονεν˙ ἐκ βολῆι τοῦ στεφανώσαντος˙ καὶ φειδοῖ τῆς διαστάσεως˙ ἣν ὅτι μάλιστα φεύγων ἦν ὁ μακάριος˙ κἂν νίκης ἔπαθλον πρὸς ἅπαντας τοὺς συνελθόντας ἀπηνέγκατο˙ τί γὰρ φιλαίτατον ἄλλο Θεῶι ὁ μονοίας καὶ ἑνώσεως˙ ἡνίκα ἡ ἕνωσις μὴ ἐντολῆς Θεοῦ διίστησιν˙ ἀλλὰ τί τὰ μετὰ ταῦτα˙ ἡ ἀπὸ τοῦ πρώτου φροντιστηρίου μετάβασις ἡμῶν διὰ τὸ ἔθνος εἰς τὸ Βυζάντιον˙ ἔνθα τὴν ἐγκλεισικὴν ζωὴν˙ διὰ τὸ τὰς ἠνίας μὴ ὑπέχειν τῆς προστασίας. ὁ φιλάρετος ἡμῶν Πατὴρ ἀσπάζεται˙ ἀλλ'ὅρα κἀνθάδεPar.gr.1197.: κἀν τεῦθεν παραδόξου¯ πράγματος ἐπιτήδευμα˙ ὅτι διὰ πλῆθος ταπεινώσεως. καὶ τὸ μὴ εἰς δύο ἀρχὰς διαβλέπεσθαι τὴν ἀδελφότητα. τῶι ζυγῶι τῆς ὑποταγῆς ἑαυτὸν ὑποτίθησιν ὁ θεομίμητος˙ καὶ τοῦτο ὑπὸ μάρτυσι τοῖς εἰς αὐτὸ τοῦτο συνεληλυθόσιν˙ Ἀρ'οὖν οὐ ξένον. τέκνον χρηματίσαι τὸν πρὶνPar.gr.1197.: πατέρα. τοῦ οὗπερ πνευματικῶς ἤνεγχε˙ καὶ ὑποτακτικὸν τὸν ἀρχικὸν τοῦ οὗπερ ἦρξε; μὴ ὅτι γε μετὰ τοσούτων προδιηνυσμένων ἄθλων˙ οἷς τὸ μετριάζειν μόνον. ἀρκετὸν εἰς ἔπαινον˙ ἀλλὰ τῶι γε ἀξιαγάστωι εὐπετῶς κατώρθωτοVat.gr.1160.: κατώρθοτο˙ οὐκ ἐπιπλάστως πῶς καὶ νενοθευμένως. ὡς ὄνομα μόνον παρα χωρεῖν κρατοῦντι πράγματι˙ ἀλλὰ καὶ λίαν εἰλικρινῶς καὶ θεοφρόνως˙ οὗ γὰρ ἐξαγόρευσις. ἐκεῖ καὶ πεποίθησις˙ καὶ οὗ πεποίθησις. ἐκεῖ καὶ κοπὴ θελήματος˙ καὶ οὗ κοπὴ θελήματος. ἐκεῖ ὑποταγῆς τε λείωσις˙ μάρτυρες δὲ τῶν κατορθωμάτων. ὧν καὶ τὰ αἰτήματα˙ ἠντιβόλει ὑπὲρPar.gr.1197.: περὶ τοῦ πέλας˙ καὶ ἐπιτυχὼν τοῦ αἰτήματος. ἔχαιρεν ἀντὶ τοῦ ἀπολαύοντος˙ ἐξαιτῶν οὐκ ἐπετύγχανεν˙ καὶ ἀπρακτήσας. οὐκ ἐδυσχέραινε˙ πρὸς ἔν μόνον ἀποβλέπων τὸ τοῦ κάμνοντος ὠφέλιμον. οὐχ' ὅπως ἐκτελέσειε τὸ ἑαυτοῦ θέλημα˙ οἴμοιVat.gr.1160.: οἴμμοι πάτερ προφητικὴ φωνὴ. ὡς τίνα με ἔτεκες˙ πατέρα καλεῖν μὴ αἰσχυνόμενος˙ τὸν μὴ δὲ υἱόν σου ὀνομάζεσθαι ἐπάξιον˙ καὶ ἱνα τί με εἰς τόδε τὸ ἀξίωμα προήγαγεςPar.gr.1197.: ἤγαγες τὸν ἀδυνάτως καὶ τοῦ ἄρχεσθαι ἔχοντα˙ οἶδε Θεὸς καὶ σὴ ἡPar.gr.1197.: ἡ σὴ ἁγία ψυχὴ τὸν περὶ τούτουPar.gr.1197.: τούτων λόγον˙ καὶ ὡς τὰ ὑπὲρ δύναμιν οἴσει φιλία˙ εἰτ'οὖν ὑπακοὴ. ἵν'ἐν βραχεῖ λόγωι τὴν ἀπο λογίαν ἐνταῦθα θείημι. ἀλλ'ἐπανιτέον εἰς τὸ προκείμενον˙ ἐγκέκλειστο ὁ Πατὴρ˙ καὶ ἡ κάθειρξις σμικροτάτη˙ καὶ τοσοῦτον ἐν θέρει θαλπομένη. ὡς ἄλλην εἶναι ταύτην κάμινον χαλδαϊκὴν. ἐκ τῆς ἐκ πυρώσεως τῆς μολιβδίνηε στέγης˙ ὁ δὲ τοσοῦτον ἀπεῖχετοPar.gr.1197.: ἀπεῖχε τοῦ ἀνιᾶσθαι. ὡς εὐχὴν εὔχεσθαι. τηλικαύτην αὐτῶι ἀνα παυσιν εὶς τὸ μέλλωνPar.gr.1197.: μέλλον ταμιεύεσθαι˙ τοῦ πόθου τὸν κόπονVat.gr.1160.: ÷πόνον[G]Vat.gr.1160.: ÷π(κο)÷π(κο) κουφίζοντος˙καὶ τῆς ἐλπίδος εὐμαριζούσης τὴν δυσχέρειαν˙ἐξ ὧν αἰ μεγάλαι ἀρεταὶ καὶ πολιτεῖαι τὸ κράτος ἔχουσιν˙ οὐδ'οὕτω πάλιν ἀρκούμενος ὁ φιλόπονος˙ ἀλλὰ τὸνωι μὲν ταῖς χερσὶν ἐργαζόμενος˙ καὶ πολλῆς δυνάμεως παρ'αὐταῖς ἐξερχομένης: εὐτονώτερον δὲ τῆι θείαι μελέτηι ἐπειγόμενος˙ καὶ πυκτεύων πρὸς τὸν πολέμιον ἑκάστοτε˙ θερμότερον δὲ πρὸς τὴν τῶν ἀδελφῶν χρείαν παριστάμενος˙ καὶ τὸν μὲν θεραπεύων λυπούμενον˙ τὸν δὲ ψυχαγωγῶν ἐκλείποντα˙ καὶ ἄλλον ἐπανορθῶν καταπίπτοντα˙ καὶ ἕτερον γλυκαίνων πι κραινόμενον˙ καὶ τῆι τοῦ Πάσχοντος ἕξει συμμορφούμενος˙ ὁ πολυειδὴς ἐκεῖνος τῶν ψυχῶν ἰατρὸς. καὶ θεραπεύων ἄριστα τοὺς Πάσχοντας˙ οὐδὲ ἐκεῖνο παρα λείψομαι ἀξιομνημόνευτον τυγχάνον˙ ὅτι ἅλυσιν σιδηραίαν ἱκανὴν τῶι βάρει τῶι ποδὶ περιθεὶς. ἐνεκαρτέρει τοῖς πόνοις˙ καὶ τὸ κοπῶδες ὅσον˙ τὸPar.gr.1197.: τῶιμεθ'ἑαυτήςPar.gr.1197.: μετ'αὐτῆς καθεύδειν˙ ὁμοῦ τὲ ἐγρηγορέναι καὶ ἐργάζεσθαι. συνορᾶν ἔξεστινPar.gr.1197.: ἒστι τῶι ἀρτίφρονι˙ οὐκ ἐπιδεικτιῶν τὴν κάθειρξιν˙ οὐδ' οὐ μὴν αὐχῶν τὴν πρᾶξιν ὡς ἀρετῆς ἐργαστήριον˙ κατ'ἐκεῖνόν που τὸν χείρωνα˙ τὸ Θετταλικὸν ἄντρον οἰκοῦντα˙Par.gr.1197.: αἰχοῦντα˙ πόρρω γὰρ ὁ ἀθλητὴς τοῦ πάθους˙ ἀλλὰ τὴν μὲν εὐτελίζων. ὡς οὐ θεραπεύων ἀξίως˙ τὴν δὲ κρύψας τέχνηι ταπεινοφροσύνης˙ καὶ μικροῦ λαθὼν ἅπαντας˙ ἕως ὅτε προελθὼν τῆς κέλλης διὰ Κύριον ἐγνώρισε καὶ μὴ βουλόμενος˙ περὶ μὲν Par.gr.1197.: οὗν τούτων ἅλις˙ φιλοῦντος τοῦ ἀκροατοῦ τὸ μέτριον˙ καὶ οὐκ εὐποροῦντος τοῦ γράγοντος ἐξηγορεῖν πλουσιώτερον˙ ἐπειδὴ δὲ ἀπεβίω ὁ τηνικαῦτα θεῖος πρόεδρος. ζητεῖται ψῆφος πατριαρχήσοντος˙ καὶ τὰψηφίσματα ἐπὶ πολλοὺς οἰ πολλοὶ˙ ὡς ἕκαστος εἶχε κατὰ φιλίαν ἢ ἀλήθειαν˙ ζητεῖται καὶ παρὰ τοῦ Πατρός˙ οὐχ'ὑπὸ τῶν τῆς ἱερωσύνης μόνον ἐγκρίτων˙ ἀλλ'ἤδη καὶ πρὸς αὐτοῦ τοῦ βασιλεύοντος˙ τί οὖν ἔδει ὦ πρὸς τῆς ἀληθείας αὐτῆς˙ οὐχὶ τὸν τοσαῦτα ὑπὲρ τοῦ καλοῦ ἐναθλήσαντα˙ καὶ ἠκριβωμένου βίου τοῖς πᾶσι νόμον προκείμενον˙ ἀψευδῶς εἰπεῖν τὴν ἐνοῦσαν αὐτῶι διάθεσιν˙ πρὸς τῶι κοινῆιPar.gr.1197.: τὸ κοινῆ συμφέρον σκοποῦντα; οὔ φησὶν οἱ τὰ ἐκείνου σκώπτοντές τε κὶ διαγελῶντες˙ ἀλλ' ἢ τὴν ἄγνοιαν προβαλέσθαι˙ ἢ τοῖς ἐπιζητήσασι παραχωρῆσαι τὸ ψήφισμα˙ ἔστι δὲ τὸ μὲν πρότερον ψεῦδος˙ τὸ δὲ δεύτερον ὑπόκρισις˙ καὶ ἀμφότερα ἀπόπτυστα˙ ὁ μὲν οὖν τὴν ψῆφον ἔστειλε˙ τὸ δὲ ἐφ' ὥτωιPar.gr.1197.: ὅτωι παρῶ λέγειν˙ ἐπέστειλε δ'ὅμως ὡς ὑπὸ Θεῶι μάρτυρι˙ καὶ οἰ μὲν. ἀσμένως ἐδέξαντο˙ οὐκ οἶδ'ὀποίωι τρόπωι βεβαιώσαντες τὸ γρᾶμμα˙ ὁ δὲ λαβὼν. ἀπεσείσατο μετακυλίσας ὡς ἐν κύβωι τοὺςPar.gr.1197.: τὰς ψήφους˙ καὶ ὁ μὲν ἐπειδὴ χρεία κεφαλῆς προϊσταμένης ἕκαστον τῶν μελῶν τὸ καθ'ἑαυτὸν εἰσοίσειν˙ προς τινα τῶν ὁμοσχήμων˙ ἀγχιστέα δὲ τοῦ Καίσαρος. μὴ εὐλαβηθεὶς τὴν ἔξοδον διὰ τὸ κοινῆ συμφέρον. νύκτωρ ἄπεισι˙ καὶ φθεγξάμενος τὰ εἰκότα˙ οἴκαδε θᾶττον ἐπάνεισιν˙ ὁ δὲ μαθὼν. ἐξεμάνη˙ καὶ μικρὸν λωφήσας. ὅσον εἰς πέρας ἀγαγεῖν τὸ βεβουλευμένον˙ αἴρει σὺν ἡμῖν τὸν Πατέρα˙ καὶ εἴκοσι πρὸς τέσσαρσιν ἡμέραις θέμενος ἐν στερεᾶιVat.gr.1160.: στεραιᾶ φυλακῆ˙ οἴκοι ἐπανελθεῖν ἀφίησιν˙ ὅσα γὰρ ἐξύβρισε κατὰ τοῦ ἀνδρὸς˙ μᾶλλον δὲ κατ'αὐτῆς τῆς ἀλεθείας˙ θυμομαχῶν καὶ συνταράσσων τὴν ἀδελφότητα˙ καὶ τοὺς μὲν φρουρῶν˙ τοὺς δὲ ἕλκων εἰς κατηγορίαςPar.gr.1197.: κατηγορίαν˙ εἰ καὶ ῥίψασπις ἐν πᾶσι γέγονε καὶ ἀξιογέλαστος. τί δεῖ καὶ λέγειν˙ ἅτινα παρασχευὴ μὲν ἦν τῆς τυρευομένης αὐτῶι πονηρίας˙ καὶ οἱονεὶ προεισόδιος ἀνομία˙ παίδευμα δὲ κατὰ τὴν ἐκείνου φληναφίανVat.gr.1160.: φληνάφειαν. τῆς δοκούσης προπετείας˙ βραχὺς ὁ χρόνος˙ καὶ ἡ τῆς κακώσεως ἐπιφορά˙ τὸ δὲ ἄιτιον˙ Ἰωσὴφ ὁμοιχοζεύκτης˙ τὸ ἐγκόλπιον κακόν˙ ὁ τῆς ἐκκλησίας τάραχος˙ οὗ ἐπειδὴ ὡς ἴον ὄφεως κανονικῶς τὴν κοινωνίαν πεφεύγαμεν˙ ἀπειλαὶ παρὰ τοῦ Καίσαρος˙ ἐπὶ ξυροῦ οἱ ἑνιστάμενοι˙καὶ πῶς ἂν ἐν ὀλίγαις συλλαβαῖς τὸ πλῆθος τῶν τηνικαῦτα ὑπαρχθέντων δι' ὅλου ἔτους φονήτρωνVat.gr.1160.: φονίτρων τὲ καὶ ἀποστροφῶν˙ ἀγώνων τὲ καὶ πειρασμῶν διηγήσαιμι˙ οἶδε ταῦτα ὁ παθὼν˙ καὶ ὁ ἐγγὺς τοῦ παθόντος ἱστάμενος˙ τέλος˙ στρατιωτικὴ φάκαγξ τὴν μονὴν κύκλω ἀσφαλῶς περιστοιχίσασαVat.gr.1160.: περιστοιχήσασα˙ὡς μὴ δὲ γρῦξαι ἢ προκύψαί τινα ὅλως παραχωροῦσαPar.gr.1197.: παραχωρῆσαι˙ ἔσωθεν φόβοι˙ ἔξωθεν πτόησις˙ ἀπειλαὶ παραπεμπόμεναι. καὶ τοὺς παραπεμφθέντας. ἀφίημι λέγειν˙ αἰδοῖ τοῦ σχήματος˙ φεῦ τῆς τοῦ καιροῦ φορᾶς˙ οὐδεὶς σχεδὸν ὁ τοῦ ῥεύματος ἀνώτερος˙ οὐδεὶς ὁ τὰ ὀρθὰ συμβουλεύων καὶ ἐπαλείφων τὰ θεῖα˙ ἀγαπητὸν εἰ μὴ καὶ πολὺ συμπνέωνPar.gr.1197.: πολλοὶ συμπνέοντες τὴν ὀργὴν τοῖς κρατοῦσι˙ καὶ τό γε ἐλεεινότερον. τῶν ὁμοταγῶν˙ πέρας˙ ἵν'ἐν συντόμωι τὸ πᾶν παραστήσωι ἁρπαγὴ ἐκ μέσου τῆς ἀδελφότητος. νυκτίωρος˙ καὶ μετὰ τὴν ἁρπαγὴν. κάθειρξις˙ καὶ μετὰ κάθειρξιν˙ συνόδου ἡ μέρα˙ καὶ ἐπὶ ταύτης. σὺν τρισὶν ὑπὸ στρατιωτικῆς χειρὸς ὁ Πατὴρ παριστάμενος ὡς κακοῦργος˙ ἐλεεινὸν θέαμα˙ γέροντα˙ φοράδην ἐξ ἀσθενείας ἀγόμενον σὺν τῆι ἁλύσει ἣν ἐν τῶι ποδὶ καθηλωμένοςVat.gr.1160.: καθηλωμένως ἐπεφέρετο˙ καὶ ἀφ' ἑτέρου εἰς ἕτερον ὦμον ὥσπέρ τι ἄγος μεταριπτούμενονPar.gr.1197.: μεταριπτόμενον˙αἳ˙ αἳ˙ συνοδικῆς εὐταξίας κατάστασις˙ οἶ˙ οἶ˙ χριστιανικῆς βασιλείας ὑπόληψις˙ τί ταῦτα τῶν πάλαι ληστρικῶς συνεδρεύοντων˙ ἢ ἄλλως αἱρετικῶς βασιλευσάν των ἐλλιπέστερα˙ καὶ ἵνα ὥσπέρ τινα παιδιὰν τὰ ἐν μέσωι παραδράμοιμι˙ Par.gr.1197.: ὁ πληροῦν δυνάμενα συγγραφῆς μέτρονPar.gr.1197.: μέτρα˙ κυροῦται ἐξορία˙ καὶ περιορίζεται ὁ Πατὴρ ἐν μιᾶι τῶν προ τῆ ἄστυ νήσσωνPar.gr.1197.: πρὸς τῶι ἄστει νήσων˙ ὥσπερ καὶ ὁ ἡμέτερος ἀδελφὸς ἐν ἑτέρα˙ δυσχερεστάτηι˙ μετὰ τοῦ περιορισμοῦ. καὶ τῆς φυλακῆς κραταιᾶς οὔσης˙ ὢ τῆς τῶν πραγμάτων φορᾶς˙ τῶν μοναστῶν οἱ μιγάδες φιλανθρωπότεροι γεγόνασι˙ καὶ τῶν κριτῶν οἱ ἀκροαταὶ κρίσιν δικαίαν ἐξοίσειν οὐκ ἐδεδίεσανVat.gr.1160.: ἐδεδείησαν˙ πρόδηλον γὰρ ἦν τὸ παρανομούμενον˙ ἀφίημι τὸ βαλανίονPar.gr.1197.: βαλανεῖον ἐκεῖνο˙ ἐφ' ὧ ὁ κρατῶν διὰ φάλαγγος στρατιωτικῆς ἐκ τῆς μονῆς ἀθροίσας πᾶσαν τὴν ἀδελφότητα˙ καὶ πειρώμενος ὑποκλίνειν ἕνα ἕκαστον πρὸς τὸ σφῶν θέλημα. ἀπετῦγχανε τῶν ἐλπίδων˙ πεισθεὶςVat.gr.1160.: ἠσθεὶς τοῦ οὶκείου κράτους κραταιοτέρους εἶναι τοὺς τῶι θείωι νόμωι ἐπερειδομένους˙ παρίημι τὰς ἐν τοῖς σεμνείοις φυλακὰς˙ καὶ τοὺς φρουράρχους ἡγουμένους πλείω τὼν ἐπιταγμάτων ἐνίους. κακοῦντας τοὺς καθειργμένους˙ παραδράμοιμιVat.gr.1160.: παραδράμοιμοι τὰ μετέπειτα˙ ἡνίκα ἀπαγωγαὶ καὶ μεταγωγαὶ˙ διωγμοὶ καὶ ἐξετασμοί˙ διαχωρισμοί τε αὖ καὶ ἀφορισμοί˙ ἀπειλαί τε καὶ ὀργαί˙ ἐρωτήσεις τὲ καὶ ἀνταποκρίσεις˙ καὶ ὁ ἐν πάσηι τῆι πόλει κωδωνισμός˙ μη τις ποῦPar.gr.1197.: μη που τίς κρύπτοιτο λαθὼν τῶν ἀδελφῶν Par.gr.1197.: τῶν ἀδελφῶν λαθὼν ὡς καὶ εἰς ὀπὰς τῆς γῆς δέει τῶν διωκτῶν τινὰς διασωθῆναι˙ καὶ ταῦτα˙ ὑπὲρ τίνος˙ πάλιν γὰρ ἀναλαμβάνειν ἐκ πλήξει τὸ δράμα περιπονοῦμαι˙ ἵν'ὁ στεφανώσας τοὺς μοι χωμένους παρὰ τὸ Εὐαγγέλιον κατὰ ἀντίθεσιν τοῦ προδρόμου˙ ὡς οἰκονομίαν σωτήριον τῆι ἑκκλησίαι πεποιεκὼς˙ ἀθωωθῆ τοῦ ἱερουργεῖν˙ καὶ οἰ τοῦτον μὴ προσιέμενοι εὐαγγελικὼς. ἔκνομοι καὶ ἠλλοτριωμένοι Θεοῦ νομίζοιντοVat.gr.1160.: νομίζοηντο˙ὦ νόμοι θεοῦ κατά φρονούμενοι˙ ὢ διῶκτου πικροῦ˙ Χριστιανοῦ προσηγορίαν ἔχοντος. καὶ Χυρίου νόμους καταπατεῖσθαι ζέοντος˙ τί οὕτω μέμηνας βαρυκάρδιε καὶ ἀπηνέστατε σὺν τῶι ὁμοτρόπωι σου σκύμνωι˙ οὐκ οἶσθα ὅτι πρὸς ἀηττήτους νόμους Θεοῦ παρτάσσηι˙ οὓς οὐδεὶς βασιλευσάντων νενίκηκεν˙μὴ ὅτι γε καὶ προσκρούσας αὐτοῖς ὡς σὺ περιφανῶς ἀπῶλετο˙ ἀλλ' ὢπῶς ἀπήγετο ὁ τοῦ Θεοῦ θεράπων˙ ἐπ'αὐτὸν γὰρ ἐπανίημι πάλιν˙ μεθοριζόμενος. καὶ πάλιν διασπώμενος˙ ὑπὸ δυοῖν τὲ σκηριπτόμενος. διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν ἔτι προβαίνειν˙ ἑλκόμενός αὖ τε Par.gr.1197.: τε αὖ καὶ περισυρόμενος˙ καὶ θρῆνον ἐμποιῶν τῆς ἀδίκου πράξεως. καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀναισθήτοις λίθοις˙ βοάτω ταῦτα ὁ τοῦ περιβοήτου μαρ τυρος μάμαντος χῶρος˙ γραφέτω ταῦτα ἡφρουρήσασα μετὰ τὴν πρώτην τοῦ ἀδελφοῦ φρουρὰν τὸν τῆς εὐσεβείας φρουρὸν ὀ ξεῖα νῆσος˙ φεῦ τῆς ἀναλγήτου καρδίας τῶν οὐκ οἶδ'ὅπως εὐπρεπῶς εἴποιμι στρατιομονάχων φυλάκων˙ ἔθεντο τὸν δίκαιον μονώτατον ὡς ἐν λάκκωι κατωτάτωι ἔν τινι κέλληι˙ τε τρυχωμένον ἤ δη τῶι γήρειPar.gr.1197.: γήραι˙ καὶ τῆι νόσωι βαλλόμενον˙ εἴασαν ὑφ' ἑνὶ δούλωι οἱ δοῦλοι τῶν κάτω καὶ τοῦ Καίσαρος τὸν ὅσιον. ἅπαξ τῆι ἡμέραι ἢ δὶς ὑπηρετεῖσθαι˙ ἠντιβόλει ὁ γέρων μετακομίζεσθαι πρὸς ἀναγκαίαν χρείαν τοῦ σώματος. καὶ ὁ δυσμενὴς ὠνείδιζενVat.gr.1160.: ὀνείδιζεν˙ ἤιτει τί τῶν κατὰ τὴν ἀσθένειαν ἀπιτηδείων. καὶ ὁ δύστροπος κατ'αὐτοῦ τὴν θύραν ἔκλειε˙ καὶ ταῦτα ὑφιστάμενος. ἔμενεν ἄεικτος˙ ἀνεξάρνητος τῆς καλῆς ὁμολογίας ἣςVat.gr.1160.: ἣν ὡμολόγησεν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων˙ ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῆς τοι αύτης καθείρξεως νοσηλεύεσθαιVat.gr.1160.: νοσιλεύεσθαι αὐτὸν ἐπιθανάτιον ἀκήκοεν ὁ Καίσαρ. μετάγει ἐν τῶι Βυζαντίωι. μαλαχθεὶς τὴν ἀτεράμονα καρδίαν˙ καὶ ἐνεγκὼν. παρασκευάζεται ἐπανορθοῦν δῆθεν τὸ κακῶς γεγενημένον˙ ἀλλ'ἐπειδὴ οὐκ ἀπὸ ὀρθῆς γνώμης ὁ σκοπὸς. οὐδὲ εἰς πέρας ἄγει τὴν πρόθεσιν˙ τὸν μὲν γὰρ ἐπὶ πολὺ μετεωρισθέντα τῆι ἀπονοίαι˙ ἡ κραταιὰ χεὶρ τοῦ Θεοῦ εἰς Σκύθας ἐκ τοπίσασα. ἐκεὶσε πανστρατὶVat.gr.1160.: πανστρατεῖ ὤλεσε˙ διήγημα φοβερὸν καὶ λάλημα φρικτὸν ταῖς μετέπειτα γενεαῖς. κριμάτων ἀνεφίκτων τῆς ἑαυτοῦ σοφωτάτης οἰκονομίας ἐγκαταλείψασαVat.gr.1160.: ἐγκαταλίψασα˙ τὸν δὲ σὺν ἡμῖν ῥοπῆι τῶν τηνικαῦτα εὐσεβῶς βασιλευσάντων. εἰς τὴν οἰκείαν πάλιν ποίμνηνPar.gr.1197.: ποίμνην πάλιν ἀποκαταστήσασα. ὁμολογητὴν ἑαυτοῦ ἀναδείκνυσι˙ καὶ τοῦτο πῶς˙ οὐ δὲ γὰρ παραλειπεῖνPar.gr.1197.: παραλιπεῖν ἄξιον˙ φροντίδι τῶν ἐπισκηπτόντων τὰ καθ'ἡμᾶς εὐνοϊκῶςVat.gr.1160.: εὐνοηκῶς τὲ καὶ ἀν τιθέτως˙ ἤρθη ἐκ μέσου τὸ σκάνδαλον. δι'οὗ καὶ ἡ διαφορὰ πρὸς τὸν ἱεραρχοῦντα˙ ἐδυσώπησαν οἱ κρατοῦντες˙ ἀπελογήσατο ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης πάντα τὰ γεγενημένα ἐξ ἐπηρείαςVat.gr.1160.: ἐπιρείας εἶναι τοῦ βασιλεύοντος˙ τηνικαῦτα ἡ σύμβασις καὶ ἡ πρὸς αὐτὸν ἀφοσίωσις. ὅτι μὴ δὲ φίλον Θεῶι ἄλλό τι˙ ὡς τὸ τῆς εἰρήνης καὶ ὁμονοίας καλὸν˙ ἐπἂν ἡ ὁμόνοια οὐ διαφωνία πίστεως˙ οὐ δὲ ἐντολῆς Θεοῦ παράβασις˙ οὐδ'οὐ μὴν κανόνος ἀθέτησις. ὡς ἡ παροῦσα δέδεικται˙ ὅσον τὸ καθ'ἡμᾶς τοῖς νοῦν ἔχουσι τὰ διὰ μέσου χαίρειν ἐάσαντας ὡς ὁμότροπατοῖς πάλαι ἐπὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων συμβεβηκόσι˙ καὶ ὡσαύτως οἴκονομικῶς παρεωραθεῖσι˙ μᾶλλον δὲ ὡς τῆς τούτων ἀκριβοῦς ἐξετάσεως ἐν τῶι μέλλοντι αἰῶνι τῶι ἀδεκάστω κριτῆ ταμιευομένης˙ τί τὰ μετὰ ταῦτα˙ οὐκέτι ὁ Πατὴρ ἐγκεκλεισμένος˙ ὅτι μὴ δὲPar.gr.1197.: ἰσχὺς αὐτῶι καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀναγκαίαν χρείαν κἀξ αὐτοῦ ποιεῖσθαι˙ ἀλλὰ πῆ μὲν ἀπὶ κλίνης κατακείμενος˙ ἀναδόσεσι τῶν προλαβόντων ἀσκετικῶν καὶ ἀθλητικῶν αὐτοῦ πόνων˙ πῆ δὲ ἐπὶ καθισματίου ἀναπαυόμενος καὶ διὰ γλώσσης τὰ τοῦ Δαυῖδ φθεγγόμενος˙ καὶ κατὰ νοῦν τῶι Θεῶι προσαχόμενος˙ ὅσά τε ἀλλὰ εἰς βοήθειαν τῆς ἀδελφότητος συνεισ φέρων. συμβουλίαιςVat.gr.1160.: συμβουλείαις˙ ὑπομνήσεσι˙ νουθεσίαις˙ παρακλήσεσι˙ κατὰ τὴν προλαβοῦσαν αὐτῶι πατρικὴν καὶ εὐνοϊκὴν συνήθειαν˙ οὔπω ἰσχύων ετἴ ἐργάζεσθαι οὐδ'οὐ μὴν γόνυ κλῖναι. οὔτ'αὖ ἐπισκήπτειν ἀναγνώσεσιν˙ ἢ ὄσον ἐκ τοῦ παραναγινώσκοντος ὑπηρέτου˙ καὶ ἦν ἐν τούτοις συλλυπούμενος καὶ σκυθρωπάζων. ὡς ἤδη ἀπολωλεκὼςVat.gr.1160.: ἀπολελωκὼς τὴν ψυχὴν˙ διά τε τὴν ἀδράνειαν τῶν πνευματικῶν λειτουργιῶν καὶ τὴν ἀπραξίαν τῶν σωματικῶν ἐργασιῶν˙ εἴπου τί καὶ μετελάμβανε βρῶμα κατάλληλον τῆι νόσωιPar.gr.1197.: τῆς νόσου˙ ἠ καὶ λουτρῶι καθ'ὑπακοὴν κεχρημένος. ἠυχαρίστει μὲν τῶι Κυρίωι˙ ἠνιᾶτο δὲ διὰ τὴν ἄνεσινPar.gr.1197.: ἄνεστιν˙ ἀλλ'ὄντως καλὸν δίαυλον καὶ Ἡλιακὸν δρόμον ὁ πανεύφημος τετέλεκε˙ τὸ δὴ λεγόμενον ἐξ ὑπακοῆς ἀνατείλας. καὶ εἰς ὑπακοὴν καταλήξας˙ τῆι δωδεκαταίαι γὰρ τῶν ὁρῶνPar.gr.1197.: ὡρῶν ἡμερινῆι περιόδωι˙ ἰσάριθμον τὸν τῶν ἐτῶν κύκλον ἐφ'ἑκάστωι ἀγῶνι διηνυκὼς. εἰς ζωὴν αἰώνιον ἀδιαδόχωι φωτὶ μετεβεβίωκεν˙ ἀρίθμει τοὺς ἀγῶνας. καὶ εὑρήσεις τοὺς χρόνους ὁκτὼ πρὸς τεσσαράκοντα˙ πρόσθες τοὺς πρὸ τῆς ἀποταγῆς δισδυοκαίδεκα πρὸς ἄλλοις τέσσαριτῶν διωγμῶν˙ καὶ τρισὶ τῆς ἀσθενείας˙ καὶ εὑρήσεις τῶι ὀγδοηκοστῶιVat.gr.1160.: ὀγδοϊκοστῶ ἔτει πλὴν ἑνὸς. τελειούμενον τὸν ἀοίδιμον˙ ἀλλ' ὢ πῶς ἀδακρὺτι τὸ τούτου διηγήσαιμι τέλος˙ ἔκειτο ὁ γέρων ὥσπέρ τι γέρας τίμιον ἡτοι μασμένος τὴν ψυχὴν πρὸς τὴν ἔξοδον. καὶ κύκλω ἡ ἀδελφότης περιχυθεῖσα. ἐξηίτει τῶν ἱερῶν προσευχῶν αὐτοῦ λαβεῖν τὸ δῶρον˙ καὶ ἐπείπερ ἕνα ἕκαστον ηὐλόγησενPar.gr.1197.: εὐλόγησε καὶ κατησπάσατο˙ ἄπεισι καὶ πρὸς τὸν τάφον ὃν ἐκ πόθου ἐζήτει πάλαι θεάσασθαι˙ εἰ καὶ οὐκ ἐπετύγχανε τοῦ καταθυμίου κοπῆι τοῦ θελήματος˙ ὃν ἰδὼν˙ ἐχάρη λίαν καὶ ἀνθωμολογήσατο τῶι κῶι ἐπειπών˙ αὕτη ἠ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος˙ μεθηρμόσατο Vat.gr.1160.: μεθηρμώσατο καὶ τὴν φωνὴν ἐκείνην˙θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει Κύριος˙ ἐκίνησε καὶ τῶν ἔξω οὐκ ὀλίγους˙ οἳ καὶ μὴ εὐλαβηθέντες τὸν καιρὸν˙ ἦν γὰρ ἡ τῶν ἱερῶν νηστειῶν Par.gr.1197.: περίοδος. συνέδραμον μοναδικοίτε καὶ μιγάδες˙ ηὐλογήθησανPar.gr.1197.: εὐλογήθησαν˙ ὑπέστρεψενPar.gr.1197.: ὑπέστρεψαν ˙ ἐφοδιασθέντες καλὸν ἐφόδιον τὴν ἐκείνου ἁγίαν παράθεσινPar.gr.1197.: καλὸν ἐφόδιον τὴν ἐκείνου ἁγίαν παράθεσιν ἐφοδιασθέντες˙ καί γε αὐτὸς ὁ ἁγίωτατος πατριάρχης παρεὶς. ἐξηιτήσατο εὐχήν˙ καὶ λαβὼν ἠσπάσατο˙ γέγονέ τε ἡ ὥρα ἐκείνη πάσης ὑπονοουμένης διαφορᾶς ἀλεξητήριον˙ τῶν πρὶν λϋπηρῶν ἐκπωδῶν γεγενημένων˙ πάντων οὖν ὑπεμνημάτισε˙ πᾶσιν ὑπερηύξατο˙ ἅπασιν ἀφίησινPar.gr.1197.: ἠφίησεν˙ ἐχθράβασι˙ διώξασι˙ λυπήσασιν˙ ὁ ὡς ἀληθῶς τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος˙ καὶ Χριστὸν κἀν τῶι θανάτω μιμούμενος˙ ἐπειδὴ δὲ καὶ διαθήκην ἔδει διαθέσθαι. τίς αὔτη˙ ἡ ὀρθόδοξος πίστις˙ καὶ ἡ νόμιμος πολιτεία αἷς συνέζησε. καὶ με θ'ὧν ἀπεδήμησε˙ τοῦτο δὲ κἀκεῖνο διανείμειν οὐ πρὸς αὐτοῦ˙ ὅτι μὴδ' αὐτῆς τῆς ἐπωμίδος ἦν Κύριος διατάττεσθαι˙ ἀμέλει˙ ἐρωτηθεὶς πρὸς ἐμοῦ τοῦ ἐλεεινοῦ μη τι ἔχοιε παριστάμενον˙ τῆι μὲν χειρὶ ἁψάμενος τοῦ ἱματίου. τοῦτο κατέσεισεν ὡς σύμβολον ὑπακοῆς παντελευθέρου˙ φωνὴν δὲ ἀφίησι λίαν ἀμϋδρὰν. μὴδ'ὁτι οῦν ἔχειν˙ διὰ τὸ πάντα ἀναθέσθαι τῆι ταπεινώσει μου˙ καὶ μὴν οὐ δὲ ἐκεῖνο παραλείψομαι προρρήσεως ἔχον ἔμφασιν˙ ὅτι αὐτὸς ἑαυτῶι ἐπιτάφιον ὠδὴν πρὸ θανάτου μεμελώδηκε˙ συνεχόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ θώρακος καὶ ἀσθμαίνων ἐπάλληλα. ἐκίνει μὲν τὰ χείλη ἐκ τῆς συνήθους αὐτῶι τῶν θείων μελέτης. ὑπέψαλλε δὲ μάλιστα τὸ τῆς ὠδῆς ἐκείνης μέροςPar.gr.1197.: μέλος˙ ἀναστήσονται οἱ νεκροὶ. καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις. καὶ εὐφραν θήσονται οἱ ἐν τῆι γῆι˙ συνάδειν αὐτῶι προτρεπόμενος συνεχέστερονPar.gr.1197.: τὸν αὐτὸν ἤδη στίχον τοὺς παρισταμένους˙ ἕως ἄν ἠδύνατο σθένειν. καὶ μικρὰν ἀφιέναι φωνήν˙ και γε ἐπηκολούθησεVat.gr.1160.: ἐπικολούθησεν τῆι ὡδῆι ἡκοίμησις˙ τότε φθάσασα. ἡνίκα ἡ τοῦ δικαίου Λαζάρου μνήμη ἐπέστη˙ πρὸς ὃν ἡ ἀναφορὰ τῆς ὠδῆς. καὶ μεθ'οὗ ἡμερὶς τοῦ οὗπερ ὁ λόγος˙εἶτα τελευταῖον τὸ σώζεσθαι ἐπιψιθυρίσας˙ ἐπὶ σχήματος τε εὐπρεποῦς κείμενος˙ τὴν κάραν δεξιόθενVat.gr.1160.: δεξιῶθεν ἐπικεκλικὼς Vat.gr.1160.: ἐπικεκληκὼς˙ οὑτωσὶ πραείαι Vat.gr.1160.: πρααῖα καὶ ἠρεμαίαι τῆι κινήσει τοῦ σώματος˙ ὡς εἰς τὰ ἴδια ἀπαίρειν προαιρούμενος˙ μΰσας τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐν ὥραι δύσεως ἡλίου. παρέδωκε τὴν ἁγίαν Par.gr.1197.: αὔτοῦ ψυχὴν τοῖς ἀπάγουσιν αὐτὴν ἁγίοις ἀγγέλοις πρὸς τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης˙ καὶ νῦν ἐστὶν ὁ μὲν οὐρανοῖς οὐ μόνον ἀσκητικῆς τάξεως τε καὶ παραστάσεωςPar.gr.1197.: θαρρῶ λέγειν ἠξιωμένος˙ ἀλλὰ γὰρ καὶ ὁμολογητῶν χορείαιςVat.gr.1160.: χωρείαις ἠριθμημένος˙ ὧν γὰρ τοὺς ἀθλους ἤνεγκε. τούτων δῆλον ὅτι καὶ τῆς κληρουχίας μετείληφεν˙ εἰ βούλει δὲ μετὰ ὑποτακτικῶν ὑποτακτικὸς δόκιμος˙ μᾶλλον δὲ δισυπήκοος στεφανίτηςVat.gr.1160.: στεφανήτης˙ μεθ'ἡσυχαστῶν. ἡσυχαστὴς ἔννομος˙ μετὰ καθηγητῶν καθηγητὴς ἔνθεσμος˙ μετὰ ἐγκλείστων οὐ μόνον ἔγκλειστος. ἀλλὰ καὶ ὑποτακτίτηςVat.gr.1160.: ὑποτακτήτης ὃ καὶ σεβάσμιον˙ μετὰ ὁμολογητῶν. ὁ μολογητὴς ἀπαράγραπτος˙ μαρτυρούσης τῶι λόγωι τῆς πράξεως˙ ἐγὼ δὲ ὁ δύστηνος ἀπορφανισθεὶς τοῦ καλοῦ Πατρὸς. ποῦ χεῖρα ἀπερείσομαι κατὰ ψυχὴν σαλευόμενος˙ τίνα ὑπομνηστὴν εὔροιμι παρὰ λόγον φερόμενος˙ πῶς τοῦ πονηροῦ τὴν ἔφοδον φύγοιμι. μὴ σὲ τὸν νουθετητὴν καὶ παιδευτὴν εὐπορῶν οἴκοθεν˙ ἀλλ'ὦθεία μοι καὶ ἱερὰ κεφαλὴ˙ σύ με ἐποπτεύοις ἄνωθεν ἵλεως˙ καὶ ἀνορθοῖς καταπίποντα˙ καὶ διευθύνοις πορευόμενον˙ καὶ συντηροῖς ἀνεπηρέαστον˙ ἄγοις τὲPar.gr.1197.: δὲ καὶ συμποιμάνοις μοι καὶ τήν δε τὴν ποίμνην˙ ἣν πολλοῖς πόνοις τὲ καὶ ἀγῶσι συνεστήσω ἐν ἴχνεσι τοῖς σοῖς περιπατεῖν˙ ἐν τρίβοις τῶν θείων ἐντολῶν πορεύεσθαι˙ σκέπων˙ περιέπων˙ προπολεμῶν τῶν μεγάλων σου καὶ μικρῶν ποιμνίων˙ καθὼς καὶ ὑπέσχου ἐν καιρῶι σου τῆς ἐξόδουPar.gr.1197.: τῆς ἐξόδου σου˙ καὶ γὰρ σοῦ ποίμνια πάνταPar.gr.1197.: πάντες˙ ὧν εἰσὶ καθηγεμόνες τὰ σὰ τέκνα˙ καὶ ἐκ τέκνων ἔγγονα˙ ὡς ἀν ἔχοντες σε ἅπαντες εἰς Θεὸν καὶ πρὸς Θεὸν προασπιστὴν καὶ ὑπερασπιστὴν. ἀπήμαντοι διαμένοιμεν ἀοράτων τὰ καὶ ὁρωμένων ἐχθρῶν˙ μηδὲν ὑφιέντες διὰ φόβον τῆς ὀρθοδόξου πίστεως˙ μὴδ'αὖ ἐκ φερόμενοι τῶν θείων ἐντολῶν˙ μήτ'αὖ θύραν ἀνοίγοντες ἀπροσεξίαι τοῖς ὀλεθρίοις πάθεσι˙ μὴ τε μὴν κατολιγωροῦντεςVat.gr.1160.: κατολιγοροῦντες τῆς ἀσκήσεως. ἐν Χριστῶι Ἰησοῦ τῶι Κύριωι ἡμῶν˙ ὧι ἡδόξα καὶ ἡ τι μὴ καὶ τὸ κράτος. σὺν τῶι παντοκράτορι Πατρὶ καὶ τῶι ζωοποιῶι καὶ παναγίωι πνεύματι˙ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων˙ ἀμήν

Key

Click to highlight elements and show notes

Glossa
Omission
Itacism
Hole
Other
x